Thursday, April 18, 2024

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတေၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင် တီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ

Must read

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင် တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃၶိုၵ့်ယႂ်ႇ 3 ဝၼ်း/ၶိုၼ်း။

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵၼႆ့ သြႃႇလႄႇတၵႃႇၽွမ့်ၸႂ်ၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16 -18/12/2022 တီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းသၢမ်ၶိုၼ်း။

- Subscription -

တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၼႆ့ ၸဝ်ႈသုၶမိၼ်ႇတ(ၸဝ်ႈသုၶမ်း) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ သြႃႇလႄႈတၵႃႇႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆ့ မိူဝ်ႈ လိူၼ်November ဝၼ်းတီႈ 16-17။

Photo Credit to Owner- သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တႃႇၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႊတိူဝ်ႊပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵၽိပႃႇလ တီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D

ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ(ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈယဝ့်၊ ယွၼ့်ငဝ်းလၢႆးလၢႆလွင်ႈသေ တိုၵ့်တေလႆႈၶိုင်ႁဵတ်းၼႆ့ယဝ့် ၊ ၶပ့်မၢႆပၢင်ပွႆးႁဝ်းတႄ့  ပေႃးပွတ်းၸဝ့်တႄ့ တေမီး ထႃႇပၼႃႇၵွင်းမူး၊ တေမီးပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ပရိတ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၶူးပၺႃႇၽေႃးၵ ၊ပေႃးဝၢႆးဝၼ်းမႃးသမ့် တေမီးပၢင်လူဢၢၼ်ႇပိုၼ်း ၸဝ်ႈပၺႃၽေႃးၵ  ။ၵၢင်ၶမ်ႈသမ့် ပၢင် တြႃး။သင်ၶႃႇၸဝ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၽိတ်ႈပၢင်းဝႆ့ၵေႃႈလီ ဢၼ်ဢမ်ႇပၢင်းသေႁွတ်ႈထိုင်မႃးၼၼ့်ၵေႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇႁႂ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈၼွၼ်း ။သဵၼ်ႈမၢႆသင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လၢမ်းဝႆ့တႄ့ၵေႃႈတေမီးယူႇမွၵ်ႈ 50 ထိုင် 100  ။ တွၼ်ႈတႃႇၶႅၵ်ႇၵူၼ်းႁိူၼ်းတႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းဝႆႉတႃႇတီႈယူႇတီႈသဝ်းၼမ်သေတႃႉ တႃႇလဵင်ႉလူတႄႉဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင်ဝၼ်းပွႆးၼႆ့ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ  တီႇၽဵဝ်ႈႁၢင်ႇႁႅၼ်းဝႆ့ထႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၵ်းတုင်းသႃႇသၼႃႇ ၊ မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း  ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင့်တီႈၸမ်တီႈၵႆ တေၵႂႃႇငၢႆႈပႆလူမ် လႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တီႈယူႇတီႈသဝ်း ၊ၶဵင်ႇသုမ့် တီႈႁုင်တီႈမိုဝ့်ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။

ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ(ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ- “ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈမႃးႁဵတ်းတီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် မၢႆၼိုင်ႈတႄ့  ၸဝ်ႈပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵၼႆ့ ပဵၼ်ၸႃႇတိမိူင်းသူႈ။ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇသေ ၵူၼ်းၵူႈတီႈတီႈႁူ့ၼမ်ၵေႃႈ ပဵၼ်တၢတ်ႇႁၢႆးပႃ။ မၢႆသွင်ၵေႃႈပဵၼ် သႅင်မိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆ့သမ့် ဢွၵ်ႇမိူင်းသူႈၵေႃႈမီး၊ ၼင်ႇဢၼ်ဝႃႈ မိူင်းသူႈၼႆ့မီးတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း။ မီးလွင်ႈလီဢၢမ်းဢေႃးတင်းၼမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇ လႅၼ်ႁူႉ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီၸၼ်ၸႂ်ၵူၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈဢႅဝ်ႇလီ ယဵမ်ႈ ၼၼ့်ၼႃႇၼေႃႈ။  ပေႃးႁဝ်းၽွမ့်ၵၼ်ဢဝ်လွင်ႈလီ သီၸႂ်မျၢတ်ႈၸိုင် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈတေၸၢင်ႈၵတ်းယဵၼ်လီမႃးၶိုၼ်း ၶႃႈၼေႃႈ”-ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ ၼႆ့ တေမီးပီႈၼွင့်ၸမ်ၵႆ မႃးလူႇတၢၼ်းၸႃႇၵ ၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ်ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း။ မိူၼ်ၼင် ၵၢတ်ႇၼိပ့်ပၢၼ်ႇ တေမီးၵူႈဝၼ်း။ ယၢမ်းၶမ်ႈၶိုၼ်း တေမီးပႃး ပၢင်လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဵင်ႇႁွင့်ၵႂၢမ်းပၢၼ် ၵဝ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

Photo Credit to Owner- သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တႃႇၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႊတိူဝ်ႊပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵၽိပႃႇလ တီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသူး ၽူႈႁၵ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ယူႇဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ -“ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ တေမႃးမိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးတႄႉၸူမ်းယူႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးမႃးၵိၼ်မႃးလူႇ မႃးလႄႇတူၺ်းတၢင်းႁၢင်ႈလီတၢတ်ႇႁၢႆးပႃၵေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈတႄႉ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ၸႂ်ႁူႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁင်းၵူၺ်းသေ ႁၵ်ႉသႃပၼ်ပႃးလွင်ႈမူတ်းသႂ် ။ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈမိူၼ်တၢင်းႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈ။ လွင်ႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉၵၼ်ဝႆႉၼၵ်းၼႃတႄႉတေလီဢေႃႈ ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺႃႇၽေႃးၵ ဢွင်ႇၸၼ့်မႃးၼႆ့ မီးလၢႆလၢႆပိူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်ႈထမ်ႇမႃႇၸရိယ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇတႆး ၊ သႃသၼꩪၸ ꩪမ်မႃၸရိယ 2002 ၊ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလ ꩪမ်မႃၸရိယ 2000၊ ၸုမ်ႈၶူးဢႅမ်ႇဢေႇ Master of Art (Buddhism) ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႇလၼီႇယ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ 2005 ၊ ၸုမ်ႈၶူးပႃႇရၵူႇ (PhD) တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူၼ်း မိူင်းထႆး 2020။ 2020 PhD in Buddhist Studiesၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

ၸႃႇတိလိၼ်ၵိူတ်ႇၸဝ်ႈပဵၼ် ဝၢၼ်ႈသေႃႉ ပွၵ်ႉ (1) ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈ –  ပူႇလွႆဝႃႇလိင်ႇ + ၼၢႆးလွႆႁိူင်းၸိင်ႇပီၵိူတ်ႇ – ဝၼ်းတီႈ 7/2/1977 ပီၵေႃးၸႃႇ 1337 ၶု လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ဝၼ်းၽတ်း။မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ် 6 ၵေႃႉ၊ ၸဝ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 5 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း