ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ၵမ်ႉထႅမ် PDF ၸိုင်တေၸၢင်ႈၺႃးထိုင်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ

48

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ၸွႆႈႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၵူၼ်း သေလွင်ႈလွင်ႈတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸိုင် တေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ထိုင်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to BBC – ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ 26/1/2021

 ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ – ႁၢမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ၊ ႁၢမ်ႈၵမ်ႉထႅမ်၊ ႁၢမ်ႈၸွႆႈႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းတၢင်းၵိၼ် ႁႅင်းၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ႁၢမ်ႈသိုဝ်ႉ Bond ႁၢမ်ႈ သိုဝ်ႉထီႇ ၊ ႁၢမ်ႈသူင်ႇငိုၼ်း ဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ NUG လႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း CRPH ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးၵႂႃႇတဵၵ်း Like, Follow ၊ပၼ် Comment ၊ ပၼ်ႁႅင်း Share ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ Page  ၶွင်ၸုမ်း PDF –  NUG – CRPH ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 124 (ၶ) (ႁဵတ်းႁႂ်ႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉ လူမဝ် ပႅင်းၸင်း – ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်)  ၼၼ်ႉသေ ၸၢင်ႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ မႂ်ငိုၼ်း၊ တူၵ်းၶွၵ်းတေႃႇၸူဝ်ႈတေႃႇတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ- ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ယိပ်းမၢႆမီႈ 4-5 ဢၼ်သေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ – သင်ဝႃႈထတ်းႁၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိုင်း PDF ၼိုင်ႈၶႅၵ်း ၼိုင်ႈပႅၵ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈတေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ  ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း PDF ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ပဵၼ်လွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

 “ပေႃးပၼ် Like , Share, Comment ၶဝ်တေတီႉပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ – သင်ဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇဢဝ်ၾူၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇပႃး ၶဝ်တေႁဵတ်းႁိုဝ်ထတ်းႁဝ်း ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ် ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် တေဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈ မတ်ႉတႃမၢႆမီႈ 124 (ၵ)၊ မၢႆမီႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ52 (ၵ)၊ 54 ၊ 505 (ၵ) လႄႈ မၢႆမီႈၾၢႆႇသိုဝ်ႇသၢၼ် 33 (ၵ) ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ