ဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

74

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ ႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉ (ယာဉ်ထိန်းရဲ) တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ႁိမ်းပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းယူႇဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ။

Photo: ၵႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ 18/9/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉ ထိုင် မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းယူႇဝႆႉ ၊ ပဵၼ်တီႈတင်းလင် လုမ်းၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ ( ကညန) တီႈပွၵ်ႉ 1 ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇၼႆႉ တႅၵ်ႇသွင်တီႈ တီႈႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ႁိမ်းလုမ်း (ကညန) လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ငိၼ်းဝႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႆႉ တိူဝ်ႉ သႂ်ႇၵႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 2 လမ်း။ မၢၵ်ႇၼႆႉ ၽႂ်မႃး ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်သေ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2022 ယူႇတီႈတပ်ႉၵွင်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ (NSSAA) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇ လူၺ်ႈလွင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်း ၸုမ်းၶဝ်ႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ