Sunday, March 26, 2023

ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုၵ်ႉၶႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢင်းပွင်ႉ။

Photo LSO Youth-ၵၢတ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 502 (1 ထူင်) 60,000 မိုၼ်ႇပၢႆ ၼမ်ႉ မၼ်းၵိၼ် 1 ပုင်း သႅၼ်ပၢႆ၊ ၶႆႇၵႆႇ (1 ၽႅင် 30 လုၵ်ႈ) 6,000 ပၢႆ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်သွင်သၢမ်ပုၼ်ႈသေ   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ 1 ထူင် 28,000 – 30,000 တေႃႈလဵဝ် 60,000 မိုၼ်ႇပၢႆ။ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 1 ၸွႆႉ 3,000 ပၢႆ တေႃႈလဵဝ် 10,000 ပၢႆ။ ၽုၼ်ႇထၢတ်ႈ 1 ထူင် သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ ၶႆႇၵႆႇ 1 ၽႅင် (30 လုၵ်ႈ) ၵူႈပွၵ်ႈ 2,000 ပၢႆ တေႃႈလဵဝ် 6,000 ပၢႆ။ ဢၼ်လိူဝ်ႁႅင်းထႅင်ႈတႄႉ ယႃႈယႃၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ယႃႈၵူၺ်ႉမူၺ်း ဝတ်းဢႆၼႆႉ 1 ၵၢတ်ႇ မီး 4 လုၵ်ႈ ၵူႈပွၵ်ႈ 200 ပျႃး တေႃႈလဵဝ် 1,000 ပၢႆယဝ်ႉ။ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် 2-3 ပုၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 6 လိူၼ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူတ်းယွမ်းလူင်းႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတုၵ်ႉၶ ၶၢင်းပွင်ႉၼမ်။

“ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ႁႅင်းထႅင်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ။ ယွၼ်ႉလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ပႂ်ႉသိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းၵိုင်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႃးမိူင်းၵိုင်သမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၵၢၼ် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးတေၸႂ်ယႂ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ ပႃႇၵိူဝ်၊ ပီႇ (ပြည်) ၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် PDF တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈသင် ၸဵမ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈ၊ ၽၵ်းမီႇ၊ ဢႃႇလူး ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း ပီၼႃႈမႃးတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တေတုၵ်ႉၶႁႅင်းလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇ”- ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၵၼ် ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၸဝ်ႈသူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇထႅင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တင်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉၶၼ်ၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆ။

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ် ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ထူင် 20 ပေႇ 960,00 ပျႃး။ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 1 ၸွႆႉ မိုၼ်ႇပၢႆ။ ၶႆႇၵႆႇ 1 လုၵ်ႈ 250 ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယဝ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ် ငိုၼ်း ႁႃယၢပ်ႇ။ ၶွင်ၵိၼ်ၵႃႈၸိူင်ႉၼႆ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ဢမ်ႇတုၵ်ႉၶလႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်းထူဝ်ႇလိၼ် 1 ပုင်းလႂ် သႅၼ်ပၢႆ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး 92 (1 လိတ်ႊ) 3,550 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း