Sunday, April 14, 2024

ၶီႈၵူမ်ႇ/ငႂ်ႈ ၵိုတ်းၶၢင်ႉၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပတ်းၽဵဝ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်း

Must read

ဝၢႆးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပတ်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ၶီႈၵူမ်ႇငႂ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းၶၢင်ႉဝႆႉ ၸွမ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း/ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်း  ၊ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇတုၵ်ႉၶ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶီႈၵူမ်ႇ ၵိုတ်းၶၢင်ႉၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12-13/8/2022 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆထူမ်ႈ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉသၢႆ၊ ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ်၊ ၼမ်ႉမႄႈႁုၵ်ႈလႄႈ ၼမ်ႉမႄႈႁူၺ်ႈယုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၼႂ်ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

- Subscription -

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 15 မႃးၾူၼ်ၵေႃႈၵိုတ်း၊ ၼမ်ႉၵေႃႈယွမ်းလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶီႈၵူမ်ႇၶီႈဢုင်ၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉၸွမ်းႁၢၼ်ႉၸွမ်းႁိူၼ်း။  ၵူၼ်းမိူင်းယင်းပႆႇၸၢင်ႈၵႃႉၶၢႆႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၶိုၼ်း။

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးၼမ်ႉ ယူပ်ႈလူင်းယဝ်ႉ ၶီႈၵူမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵိုတ်းၶၢင်ႉဝႆႉတင်းၼမ်။ ႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၽဵဝ်ႈပႆႇယဝ်ႉ မီး 2-3 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၶီႈၵူမ်ႇၼႆႉ လိုၵ်ႉထိုင်ၼိုင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႇ တီႈႁိူၼ်းၼႆႉ။ မၢင်ႁိူၼ်း လိုၵ်ႉထိုင်မွၵ်ႈႁူဝ်ၶဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢွၼ်ၵၼ်ပတ်းပတ်းၽဵဝ်ႈၽဵဝ်ႈလၢင်ႉပၼ်မၼ်းၼႆႉ ပေႃးႁိူဝ်ႉဢူၼ်လူင်ဝႆႉၶႃႈ။ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၸႂ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢဝ်တေႃႉပႅတ်ႈပဵၼ်ၵွင်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႇလေႃႉလႄႈ သၼ်သၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ သိူဝ်ႈၽႃႈသိူဝ်ႈၶူဝ်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶိူင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈတေႃႉပႅတ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။

ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇတႃႇလေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼမ်ႉၼႆႉ ထူမ်ႈၵူႈလၢၼ်ႉယဝ်ႉ ႁွင်ႈၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႆႉ သိူဝ်ႈၽႃႈသိူဝ်ႈ ၶူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်တေႃႉပႅတ်ႈ ပဵၼ်ၵွင်ပဵၼ်ၵွင်ၼႆႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ မၼ်းၶၢႆဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ၶီႈၵူမ်ႇ/ ငႂ်ႈထူမ်ႈသႂ်ႇမူတ်း။ ၵၢတ်ႇသၼ်သၢႆးၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼမ်ႉမၼ်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႆႈတေႃႉပႅတ်ႈတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်းတႄႉသုမ်းဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈႁိုဝ်။ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပတ်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၵၼ်ယူႇၶႃႈ ပႆႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶီႈၵူမ်ႇ ၵိုတ်းၶၢင်ႉၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ႁိူၼ်းၸိူဝ်းယူႇတီႈတႅမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းၶၢႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တိူၵ်ႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်း၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း၊ သိူဝ်ႈၽႃႈ၊ တူႈယဵၼ်၊ ၸၢၵ်ႈသၵ်ႉၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉႁႃးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶူဝ်းႁိူၼ်းတႄႉ ထုၵ်ႇၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်သုမ်းၼမ်တႄႉ ၵႃး၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇမၼ်းသေ လူႉၵွႆၵၼ်တင်းၼမ်။ တီႈလၢၼ်ႉမေးၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးတီႈဝႆႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေဢိတ်း တဵမ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈလၢၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈႁိူၼ်းၶႃႈၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵွႆၵႂႃႇ 4 လမ်း ၵႃး 2 လမ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တိုၵ်ႉၶမ်မီးဝႆႉ ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၶူင်ႈယၢၼ်း ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸွမ်းၵၢတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး၊ မႄႈသၢႆ၊ ပုင်းထုၼ်၊ ပႃႇလႅင်၊ မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၾင်ႇၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်း ၵၢတ်ႇမႄႈသၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶၢႆ တင်းၼမ်။ မၢင်ႁၢၼ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶၢႆသိူဝ်ႈၶူဝ်း ၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇၵၼ် တင်းၼမ် ၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းမႄႈသၢႆ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း