Saturday, May 25, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇသုတ်ႇမုၼ်းပၼ် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢွၼ် ၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇသုတ်ႇမုၼ်းဝၼ်းပရိတ်ႈၽႄမႅတ်ႉတႃႇ ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၸိုၼ်ႈ/ ၶႅၼ်း ယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ၵတ်းယဵၼ် သိူဝ်းသႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံရ

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ပေႃးဝႃႈ လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်း တႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းမႃးၼႆၵေႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် တူဝ်ႈတၼ်းၵၼ်လီ ငၢမ်းယဝ်ႉ တႃႇသုတ်ႇမုၼ်းဝၢၼ်းပရိတ်ႈ သူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇ  တိူင်ႈၵၢဝ်ႇသူးတွင်းပၼ် ၶူးဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁဝ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉႁႂ်ႈၸဵဝ်းယူႇလီၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးလုၵ်ႈသိတ်ႇ လႆႈပၢင်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈ ယူတ်းယႃတူဝ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵမ်ႈသိုဝ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယူႇလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း မႃးတင်းၼမ် ယဝ်ႉ။

“မေႃယႃမိူင်းထႆးၶဝ်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်း တေလႆႈဝႃႈ ၶႅၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈၶူးလူင်ၺႃႇၼသီႇရိ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း တဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 28/4/2019 ၼၼ်ႉသေ ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ ႁူပ်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မဵတ်ႉ တႃႇတြႃးမႃး ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 4/8/2022  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇတြႃးလႄႈ တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ တၢင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းၼၢႆး လႄႈ ၵဵင်းတွင်း။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၵဵင်းတွင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မုင်ႈၸူး မိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵမ်ႈသိုဝ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:50 ပၢႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ-

#ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယူႇလီၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း 80% ယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶႂ်ႈလူႇတၢၼ်းယွၼ်းသူးပၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈၸိုင်-

1-တဵၼ်း 9 လႅမ်ႈ (ၼိုင်ႈလႅမ်ႈဢၼ်သုင်မွၵ်ႈ 1 သွၵ်ႇ)

2-တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈတီႈတဵၼ်းၼၼ်ႉ “ၺႃႇၼသံဝရ” ၼႆသႂ်ႇၵူႈလႅမ်ႈ။

3-လူႇတၢၼ်းမၢၵ်ႇမႆႉ 5 မဵဝ်း။

4-တဵၼ်းႁွမ် တႃႇ 9 ၸုမ်ႇ ၊ ၼိုင်ႈၸုမ်ႇ 16 လႅမ်ႈ (တႃႇတႆႈလူႇၸွမ်း တဵၼ်းလႅမ်ႈယႂ်ႇ 9 လႅမ်ႈ)

5-ႁႂ်ႈတႆႈတဵၼ်းလူႇတၢၼ်းတီႈၶဵင်ႇၽြႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း 9 မိၼိတ်ႉ ၼၼ်ႉ။

6- ၽွင်းတႆႈတဵၼ်းလူႇတၢၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိ ယႃႇပၼ်တဵၼ်းမွတ်ႇၽွင်းတဵၼ်းပႆႇသုတ်း

ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ၸဝ်ႈၽူႈပွင်သၢင်ႈသႃႇသၼႃသၼ်လွႆၸိုင်ႈတႆး တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း