ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သွင်ၽူဝ်မေး ထုၵ်ႇႁႅမ်တၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း

154

သွင်ၽူဝ်မေး ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သွင်ၽူဝ်မေး ထုၵ်ႇႁႅမ်တၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း

  ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ လုင်းၸၢႆးလၢဝ် ဢႃယု 55 ပီလႄႈ ပႃႈၼၢင်းလႃႉဢုင်ႇ ဢႃယု 65 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် ပွၵ်ႉ 6 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇ ႁူႉၾၢႆႇ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းတင်းသွင်ၽူဝ်မေး  ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈ။ မိူင်း ႁဝ်းၼႆႉ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼႆ ၵူၼ်းယဵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 31 ၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉၶဝ်သေ ႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုင်းလၢဝ် ၺႃးထိူဝ်ၶေႃးဝႆႉ။  ပႃႈလႃႉဢုင်ႇသမ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ ဢၢပ်ႇလိူတ်ႈ တၢႆဝႆႉ ။  လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းၶႃပူႇဢွၵ်ႇၵေႃႈ ၺႃးသွၵ်ႈတဝ်ဝႆႉသမ်ႉပေႃးမိူဝ် ပေႃးယုင်ႈၵႂႃႇမူတ်း။ ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႉလူင်းမိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆဢမ်ႇႁူႉသေတႃႉ ပေႃးတူၺ်းပိူင်ၾၢင်တႄႉ မိူၼ်ၶဝ်ႈၸူၼ်ၶူဝ်းၶွင်သေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႃးၸဝ်ႈႁိူၼ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်မႃးႁဵတ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸူၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆသွင်ၽူဝ်မေး သေဢမ်ႇၵႃး  သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉပီႇတူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်လူင်ဝႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈငိုၼ်းၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ မူတ်း ။ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ႁွပ်ႇလႆႈၵေႃႈ ႁွပ်ႇၵႂႃႇမူတ်း။ ၵမ်ႈၼမ် ပိူၼ်ႈၵၼ်ထတ်း သၢင်ဝႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၵူၺ်း ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ”- ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင်ပဵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈ/ ယေးမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၸွမ်းတူၺ်း CCTV  ၸွမ်းႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးလၢဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉသေ တိုၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းယူႇ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်း။ မိူဝ်ႈႁွင်ႈပလိၵ်ႈယေးမၢၼ်ႈ မႃးၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးလၢဝ်တင်း ပႃႈၼၢင်းလႃႉဢုင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသူၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းလီ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31 ၼႆႉ တိုၵ်ႉတေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇယူႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ