ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၺႃးယိုဝ်း 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း တီႈၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

121

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶႄႇ ၼုင်ႈၵူၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သွင်ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၵႃးမႃးၵိုတ်းတီႈ ႁိမ်းၵၢတ်ႇမၢႆ 1 ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၢၵ်ႈၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ   တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းသွင်။

ၵူၼ်းၼုင်ႇၵူၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 2 ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းၼႃႈၵၢတ်ႇမၢႆ 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ဝၼ်းတီႈ 2/8/2022

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၼုင်ႈၵူၼ်သိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဝႆႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တီႈလွတ်ႇၶေႃး၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈသူပ်း/ ပၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းသွင်။ၽွင်းၶဝ်ႁေႃႈၵႃးမႃးလွႆးလွႆးတၢင်းၼႃႈၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ  မီးၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇသွင်ၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်လူင်းမိုဝ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉၶဝ်ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် မႃးယိုဝ်းယွၼ်ႉသင် ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်း။

ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶႄႇ ၼုင်ႈၵူၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ။  

ၵေႃႉဢၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉတီႈသူပ်းၼၼ်ႉလႅပ်ႈၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉလိူဝ် ၵူၼ်းႁၼ်တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ တလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉယိၼ်းၵူႈဝၼ်း။ သဵင်ၵွင်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်ဝႃႇ ၊ ငွႆးယိုဝ်းၵူၼ်းဝႃႇၵေႃႈ မီးၵူႈဝၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉသမ်ႉပေႃးၶႂ်ႈလိုၼ်ႈယဝ်ႇဢေႃႈယူႇၸွမ်းသဵင်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇတင်းဝၼ်းတင်းဝၼ်း။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးသင်သေဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ                                                                                                                                                                             ”  ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9:20 မူင်းပၢႆၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် 3 လုၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႈလႆႈ ငိၼ်းသဵင်ၵၼ်ၵၢင်ဝဵင်း။  တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း 1 ၵေႃႉ ။  ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသီႇယႅၵ်ႈၾႆးလႅင် ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ၊ မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ 1 ၵေႃႉ။ ၽူႈယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လူႉတၢႆၸွမ်း။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းပၢႆၶိုၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ