ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇယႃတူဝ်သေပွၵ်ႈမႃး

106

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ၵႂႃႇႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ) သေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၸွမ်းတၢင်းသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ။

Photo: DVB/ ပၢႆႉၼွင်ယႃးၵၼ်ႇတႃႇ (နောင်ယားကန်သာ)

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶုၼ်ႇလေး (ခွန်လေး) ၵႂႃႇၸူးမေႃယႃ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ပွၵ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်း တီႈၼွင်ယႃးၵၼ်ႇတႃႇ (နောင်ယားကန်သာ) ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႅတ်ႈ ထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးလူႉတၢႆၼႆႉ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇမႃး တီႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ၶၢပ်ႈတူဝ်  ၶုၼ်ႇလေးတႄႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

“ၶဝ်ဝႃႈ လႆႈၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸၢႆးမႃးယဝ်ႉၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉလီ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းမႃးဢဝ်တူဝ်တၢႆ မၼ်းၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇလီၸွမ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆးတႄႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉလၢႆးမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမႃး မီး 2,133 ၵေႃႉ၊ တီႉၺွပ်း 11,815 ၵေႃႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/7/2022 ဝႆႉ ၼင်ႇ ၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ