ဢွၼ်ႇယိင်းသွင်ၵေႃႉ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်ၶႆႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ

257

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ပွၵ်ႉ 9 သွင်ၵေႃႉ  လူင်းလဵၼ်ႈ ၼမ်ႉၼွင်ၶႆႉ ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ပွၵ်ႉ 9 ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸူမ် ၼမ်ႉတၢႆ  ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸူမ်ၼမ်တၢႆတီႈၼမ်ႉၼွင်ၶႆႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းဝၼ်းတီႈ 27/7/2022

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၸွမ်းၵၼ် 9 ၵေႃႉ။ တႃႇ 6 ၵေႃႉသမ်ႉ လဵၼ်ႈ ၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼွင်။ တႃႇ 3 ၵေႃႉသမ်ႉ လူင်းလဵၼ်ႈၼႂ်းၼမ်ႉၼွင် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ တၼ်းၸွႆႈလႆႈ လွတ်ႈတၢင်းတၢႆ။  ၵမ်းၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈမိူဝ်းႁွင်ႉၵူၼ်းလူင်မႃးၸွႆႈသေ ဢမ်ႇတၼ်းၸွႆႈၶိုတ်း လႆႈဢဝ်ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၵႂႃႇ တင်းသွင်ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉၼွင်ၶႆႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ဢွၼ်ႇယိင်း 2 ၵေႃႉ ပွၵ်ႉ 9 ဢၼ်ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းၶမ်းၸိင်ႇ ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၸၢႆးသၢင်ႇပီး – ၼၢင်းမူဝ်။ ဢွၼ်ႇယိင်း မယႅၼ်ၸီလိ (ၸၢဝ်းၶႄႇ) ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ