လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 4 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ

68

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ။

Photo: pyae sone/ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈၵႆႈ ဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉယဝ်ႉ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႆႉ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်း  ။  ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်တၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ တီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈ ၼွင်တင်း ၼမ်ႉပႃၶီး ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈဢုမ်ႈႁွပ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းမိုဝ်း မူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢူးယီႇၼီႇ (ႁွင်ႉ) လွႆၶမ်းလႄႈ တေႃႇဢေးတုၼ်ႇ ၸၢဝ်းၶၢင် ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈ ၼွင်  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ