ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ

506

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:40 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼိမ် – ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ ၵူဝ်ႇတွင်ႇ ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ

ၸဝ်ႈၵႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်သိုၵ်းလွႆ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်တေမီး 20-30 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် ၸိူဝ်းယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵူၺ်း။ ၸိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃး ။ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးႁိူၼ်း ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် လႆႈပၼ် 5 မိုၼ်ႇပျႃး။ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇသမ်ႉ 2 သႅၼ်ပျႃး။ ”- ဝႃႈၼႆ။

 ပေႃးပဵၼ်ၵႃးၸႂ်ႉတီႈႁိူၼ်းသမ်ႉ ပေႃးၸဝ်ႈၵႃး မေႃသဵတ်ႈ  လႆႈပၼ် 3 မိုၼ်ႇပျႃး။ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇ ၵုၼ်ႇၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်၊ ပေႃးမေႃသဵတ်ႈၼႆ လႆႈပၼ်သႅၼ်ပၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီး- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈၵႃးၼႆႉ တႅမ်ႇသုတ်း 20,000 ပျႃး တေႃႇထိုင်သုင်သုတ်း 150,000 ပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်သမ်ႉ ႁိုင်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ  ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ