Sunday, May 26, 2024

ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇႁႅင်ႈ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးယၢပ်ႇ

Must read

ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတႃႇပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ ပီၼႆႉႁႅင်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ။

Photo မၢဝ်ႇမိူင်းၼၢႆး- ႁၢင်ႈၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇႁႅင်ႈ ပီ 2022

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ဢၼ်မီး တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ႁိမ်းႁူင်းယႃ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉၼွင်ႁႅင်ႈႁႅင်း လိူဝ်ၵူႈပီ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၸႄႈဝဵင်း ၸုပ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉၵႂႃႇ ၶင်ဝႆႉသေ ၸႅၵ်ႇၶၢႆ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉဢၢပ်ႇ၊ သုၵ်ႈသီ၊ သၵ်ႉၶူဝ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁႅင်ႈႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈ။ ၼႂ်းသွင်သၢမ်ပီမႃးၼႆႉ ႁႅင်ႈႁႅင်းၼႃႇ။ ပီၼႆႉလႆႈဝႃႈႁႅင်းလိူဝ်ၸႂ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ လီတူၵ်း ၸႂ်ဢေႃႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉၶႃႈလူး။” -ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမုတ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉႁႅင်ႈ ၵိုတ်းမွၵ်ႈႁူဝ်ၶဝ်ႇၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၸုပ်ႇဢွၵ်ႇၸႂ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူင်းတၵ်းထိုင်ၵူၼ်ႈၼွင်။

“လွတ်ႇလုတ်ႇၼမ်ႉလႄႈတင်းၼမ်ႉၼႂ်းၼွင်ၼႆႉသမ်ႉပေႃး ယၢၼ်ၵၼ် မွၵ်ႈ 1 ဝႃးၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ႁႅင်ႈတႄႉ ႁႅင်ႈဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ပေႃးမီးၼမ်ႉမႃးၶိုၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ သမ်ႉပေႃးၼႅတ်ႈၸုပ်ႇ ဢဝ် ၵႂႃႇၶၢႆၵမ်းလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

 ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး  ႁဵတ်းၼွင်ၵဵပ်းၼမ်ႉ တီႈႁူဝ်ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးသေ ၸုပ်ႇၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ  မႃးၵဵပ်းဝႆႉယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၶၢႆပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း တႄႇပီ 2018  မႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။

 “ၼမ်ႉၼွင်ႁႅင်ႈၼႆႉပဵၼ်  ယႃႉပႃႇမႆႉ  ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼမ်ႉၼွင်၊  ရႃႇသီႇဢုတု ဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ပိူင်လူင်တႄႉပဵၼ် ယွၼ်ႉၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၶဝ် ၸုပ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉၼွင်ၼႆႉ ၵႂႃႇၶၢႆၶိုၼ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်း   ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၵိၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈယၢမ်းလဵဝ်”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ၵူႈပွၵ်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၼွင်လူမ်ႇၼႆႉ  မီးတူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇလူင် ထိူၼ်ႇပႃႇၼမ် ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ   ႁဵတ်းလွၵ်းသေၶိုၼ်းၶၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ်ႁိမ်းၼွင်ၼၼ်ႉပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးလၢတ်ႈ။

“မိူဝ်ႈပၢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇၼႆႉ လဵင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈတၢင်းမိူင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပၢႆႁဵတ်း ႁွင်ႈ သႂ်ႇလွတ်ႇၼမ်ႉသေ ၸႅၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသင်။ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉလႆႈၸၢႆႇငိုၼ်းပၼ်တီႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸင်ႇလႆႈၸႂ်ႉၼမ်ႉ။   ပေႃးၼမ်ႉႁႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်ဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၼၢႆးလၢတ်ႈ။

ၽွင်းၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇႁႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၼႆႉ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးသမ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ၼမ်ႉလွႆလႆၶဝ်ႈတူင်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈထႆ ဝၢၼ်ႇ သွမ်ႈၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၵူႈပွၵ်ႈၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေၸၢင်ႈဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉလႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဝ်ႈမိူင်းၸတ်းၶိုင် ဝႆႉပၼ်တီႈလူင်းတၵ်းၼမ်ႉ ၊ ၸႅၵ်ႇဝႆႉပၼ်ႁွင်ႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉ ယိင်း/ၸၢႆး ၊ မုၼ်ၸဝ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉပၢႆလိူဝ်လုတ်ႇၼမ်ႉၼွင်ၶၢႆၵိၼ်သေဢမ်ႇၵႃး တီႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်၊ ၵူၼ်း ဢမ်ႇၸွမ်းထုင်းၾိင်ႈ ဢမ်ႇတိုဝ်းၵမ် ၸွမ်းပၵ်းပိူင် လူင်းတၵ်းၼမ်ႉထိုင်ၼႂ်းၼွင် – ၸိူဝ်းၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၽိတ်းၾိင်ႈထုင်း။  

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၽႅၼ်ဝႆႉ တေလၢင်းၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼႆသေတႃႉ တေလူင်းဝၼ်းလႂ် ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ။    

ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ ၾၢႆႇႁၵ်ႉသႃၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ပိုၼ်ႉတီႈတိုၵ်းသူၼ်းတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈၸွမ်းၾိင်ႈၸွမ်းထုင်း ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ၊ တႃႇႁၵ်ႉသႃၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇႁႅင်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း