ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

168

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉလူင်းၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ လဵပ်ႈယၢမ်းတႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
ႁၢင်ႈၾၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈ   လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ၵိဝ်ႇ တီႈပွၵ်ႉ 12 ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။    ၽွင်းၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ   လၢႆၵမ်းထပ်းၵၼ်  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ  2 ၵေႃႉ  ။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း သိုၵ်း/ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၶဝ်မႃးႁွင်ႉႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသမ်ႉ  ဢမ်ႇယွမ်းပိုတ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ၶဝ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶဝ်ႁွင်ႉႁႅင်းသိုၵ်းမႃး၊ ၵႃးသိုၵ်းမႃးၵိုတ်းတီႈႁူဝ်တၢင်းၼႂ်းပွၵ်ႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။ ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇလၢႆလၢႆၵမ်းသေ ယေးမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉတၢႆၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်တႄႉတႄႉ ပလိၵ်ႈယင်းပႆႇတီႉလႆႈ ။  

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈလူင်းတဝ်ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ဢဝ်လွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တွၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း မႃးၶိူဝ်းယႂ်း  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ