ၵႃးၵူၼ်းမူႇၸေႊ လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇႁိမ်ၸိင်း ၸၵ်ႉလႅၼ်ႈ

173

ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ လမ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသူင်ႇၶူဝ်းၶွင်/ ၵုၼ်ႇ တီႈမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ 9 ၸၼ်ႉၺႃး ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁိမ်ၸိင်း ႁေႃႈလႅၼ်ႈ ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၸူၼ် တီႈမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းလမ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသူင်ႇၶူဝ်းၶွင် တီႈမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ 9 ၸၼ်ႉ ပွၵ်ႉ တေႃႇယွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈၼၼ်ႉ  ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁေႃႈလႅၼ်ႈ ႁိမ်လိပ်း  ။ ၼႂ်းၵႃး ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႈဝႆႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဝႅၼ်တူၵ်းၵႃး။

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းလမ်းၼိုင်ႈ မႃးသူင်ႇၶွင် တီႈမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ 9 ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵႃးၼၼ်ႉ သမ်ႉၼူဝ်းၸၢၵ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႈပႂ်ႉဝႆႉ ပဵၼ်ၸူႉမၼ်းၸၢႆးႁႃႉ မေးၼၢင်းႁႃႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵမ်းၼႆႉၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး ပႃႊလႃႊတူဝ်ႊမႃးၸွမ်းၵၼ်၊  တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လူင်းၵႃးမႃးသေ မႃးၶိုၼ်ႈၵႃးဢၼ်ၼၢင်းယိင်းၼင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ  သေႁေႃႈလႅၼ်ႈပၢႆႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵႃးၼၼ်ႉထုၵ်ႇလၵ်ႉၵႂႃႇဢမ်ႇပေႃးၵႆ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၼင်ႈဝႆႉၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵျွၵ်းတူၵ်းၵႃးပႅတ်ႈ    ၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

တီႈမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်း လႄႈပၢင်တေႃႇလွင်း ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼမ်။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃးထႅင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်သင် ထိုင်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်း ပေႃးလႆႈဢဝ်ၶိုၼ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈႁင်းၵူၺ်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇၵူၺ်း ၵူၼ်းမူႇ ၸေႊလၢတ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/6/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႃးၵႂႃႇလမ်းၼိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ