ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူင်းငူမ်းႁွႆ ၸူမ်ၼမ်ႉပၢင်

238

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၵဵပ်းႁွႆၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်သေ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ။

Photo: ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃတူဝ် ၸၢႆးသၢင်ႇမွင်ႇ ၸူမ်ၼမ်ႉပၢင်

ဝၼ်းတီႈ 19/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸၢႆးသၢင်ႇမွင်ႇ ဢႃယု 32 ပီ ၵႂႃႇၵဵပ်းႁွႆ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉပၢင် ဝၢၼ်ႈႁူဝ်သေႃႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႈ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 13 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉ ၶဝ်ၵႂႃႇၵဵပ်းႁွႆ တီႈႁွင်ႈၼမ်ႉပၢင် တင်းမူတ်း ၶဝ် ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် 4 ၵေႃႉ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ (ပႃးၸၢႆးသၢင်ႇမွင်ႇ) ၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိင်း 2 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၵႂႃႇၵဵပ်းႁွႆသေ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ တႄႉ ပဵၼ်ၸၢႆးသၢင်ႇမွင်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈမၼ်းၸူမ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉလိုၵ်ႉ/ ၸႅဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉၶႃႈၼေႈ။   လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး ၸူမ်ၼမ်ႉၵႂႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူးၶိုၼ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶိုၼ်းၸူမ်ၵႂႃႇ ႁႃဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢင်ႇမွင်ႇ ဢႃယု 32 ပီၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းပၢၼ်း ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ဝူဝ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉမူၸႄႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/6/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးယီႈၵႅဝ်ႈ ဢႃယု 37 ပီ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်းၵဵပ်းမွၵ်ႇ မူဝ် တီႈၼမ်ႉၼွင်ၶမ်း (နောင်ခမ်းကန်) သေ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ