ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆမူတ်း လႆႈၸႅၵ်ႇၶၢႆပၼ်ၵေႃႉဢိတ်းဢိတ်း

124

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈ ၸႅၵ်ႇၶၢႆ ပၼ် ၵေႃႉဢိတ်းဢိတ်း ။

Photo by Sai Ohm- ရူတ်ႉၵႃးတိတ်းၶမ် ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းလမ်းတိတ်းၶမ်ဝႆႉတီႈ (တူဝ်းၵဵတ်ႉ) လၢၼ်ႇၵူတ်ႉၶၢႆ

ၸဝ်ႈၵႃးၼိုင်ႈၵေႃႉ သိုဝ်ႉလႆႈၼမ်ႉမၼ်း  ထၢတ်ႈသီႇ 3 မိုၼ်ႇပျႃး ပေႃးပဵၼ်ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇသမ်ႉ  ထိုင် 5 မိုၼ်ႇပျႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ၶႃႈၵႂႃႇသႂ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၵႃး  ၶဝ်ပၼ်သႂ်ႇ ထိုင် 3 မိုၼ်ႇပျႃး။ ပေႃးပဵၼ်ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇသမ်ႉ 5 မိုၼ်ႇပျႃးၵူၺ်းၶႃႈ  ။ ၶႆႈလႆႈထႅင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။   ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼမ်ႉမၼ်းမူတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၶဝ်ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/6/2022 ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈတင်းၼမ် ယွၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13 ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတီႈၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၼ်တင်းမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ၶႃႈၵႂႃႇသႂ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၵႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပႆႇပိုတ်ႇမူတ်း တိုၵ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ 2 သႅင်ႇယူႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပိုတ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈသုင် သိုဝ်ႉယၢပ်ႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉလူဝ်ႇၵႂႃႇမႃးလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႃႈလႆႈႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၸႂ်ႉ။

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတႄႉ လၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉၶၢႆ လၢႆႊသိၼ်ႊ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထၢင်ႇပိူင်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵႃႈသုင် ၼႆသေဢွၼ်ၵၼ်ႁႃသိုဝ်ႉၵဵပ်းဝႆႉၵေႃႈမီး။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ