သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ

129

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႉမဵဝ်ႉၵူင်းလႄႈ ၺွင်ႇပိင်ႇ တႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ ။

Photo: ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ၾၢႆၶုၼ်

ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵႂႃႇ တိုၵ်ႉတီႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉမဵဝ်းၵူင်းလႄႈ ၺွင်ႇပိၼ်ႇတႃႇ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆ ၶုၼ်လၢတ်ႈ။

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ  ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းတႃႈႁိူဝ်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ  လမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇၵူႈ ႁူးၵူႈတၢင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်၊ တေယူႇၵေႃႈၵူဝ် တေပၢႆႈၵေႃႈၵူဝ်။

ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလတ်းဝၢၼ်ႈလတ်းဝဵင်း ႁၼ်မႅၼ်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇ/ၶၢဝ်ႉ တိုၼ်းႁႄႉထတ်းထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ပေႃးၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ် ၵေႃႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပႃး ႁဵတ်းမႃးၸိူင်ႉၼႆတႃႇသေႇ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ်လၢတ်ႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉၸုမ်းသိုၵ်း PDF ႁႂ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ လွင်ႈၼႆႉၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈ ၊ တေတေႃႇသူႈတိုၵ်းတေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇတေႃႇပေႃးမူၺ်ႉလႆႈတင်းႁၢၵ်ႈတင်းတေႃ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိင်ႈၶႅၼ်းထႅမ်ႁႅင်းတီႉၺွၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵၼ် ၼပ်ႉႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ