ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လူင်းၵဵပ်းမွၵ်ႇမူဝ်သေ ၸူမ်ၼမ်ႉၼွင်တၢႆ တီႈၵဵင်းတုင်

271

ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူင်းၵဵပ်းမွၵ်ႇမူဝ် ၼႂ်းၼမ်ႉၼွင်ၶမ်း သေ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ။

Photo: mmn (ktg)/ ၸၢႆးယီႈၵႅဝ်ႈ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၸူမ်ၼမ်ႉၼွင်ၶမ်းတၢႆ 12/6/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၸၢႆးယီႈၵႅဝ်ႈ ဢႃယု 37 ပီ လူင်းၵဵပ်းမွၵ်ႇမူဝ် တီႈၼမ်ႉၼွင်ၶမ်း (နောင်ခမ်းကန်) ပွၵ်ႉ 3 ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ လႆႈၸူမ်ၼမ်ႉၼွင်တၢႆ  ။

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ယွၼ်ႉသင်လႄႈၸူမ်တႄႉဢမ်ႇပႆႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးယီႈၵႅဝ်ႈ  ၵေႃႉၸူမ်ၼမ်ႉၼွင်ၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းမႂ်ႇ ပွၵ်ႉ 4  ။

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈ မၼ်းၸၢႆးၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၼၼ်ႉ တၢင်းလိုၵ်ႉတေမီးမွၵ်ႈ 8 ထတ်း/ ပေႇ။ ၽိူဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁႃႁၼ် တူဝ်တၢႆမၼ်းပေႃးၽူးယဝ်ႉ။     ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း မၼ်းၸၢႆးတႄႉ ဢမ်ႇမီးႁွႆး  မၢတ်ႇၸဵပ်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ