ၵူၼ်းၵေးသီး ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းသၢတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ

73

ၵူၼ်းၵေးသီး 10 ပၢႆ ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းသၢတ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၼုင်ႈဝႂ်လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ။

Photo: ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၵေးသီး 12 ၵေႃႉ 3 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ပႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇ 4 တူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်  မႃး သွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၵေးသီး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ဝႂ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉ SSPP ၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ဢွၵ်ႇ မႃးၼႆၶႃႈဝႃႇ တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 12 ၵေႃႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵေးသီး 12 ၵေႃႉၼႆႉ တေပႃး ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 4 တူၼ်၊ ယိင်း 4 ၵေႃႉလႄႈ ၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵမ်ႈ ၽွင်ႈ။ ၸိူဝ်းၶဝ်မီးပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢၼ်မႃးယူႇတၢင်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈ SSPP ၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP တင်း သၢမ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉသၢႆလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်။

ယၢမ်းလဵဝ်   ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ   တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်းႁပ်ႉတင်းလူႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႂ် တႃႇတေမိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ