Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်လီၸွမ်း တႃႇၸႄႈမိူင်းဝႃႉတေပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

Must read

ပႃႇတီႇဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSP ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇသေလၢတ်ႈဝႃႈ ဝႃႉတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ႁႂ်ႈလႆႈတင်ႈၸႄႈမိူင်းဝႃႉ  ဢၼ်မီးလွင်ႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ လွင်ႈၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်လီၸွမ်း – ဝႃႈၼႆ။

Photo Peace Media- ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႄႈ UWSP ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 ထိုင် 1/6/2022

ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UWSP ဢူးလေႃႇယႃႇၵု ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ။

- Subscription -

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ UWSP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UWSP လၢတ်ႈၽွင်းႁူပ်ႉထူပ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ- ႁႂ်ႈပၼ်ဝႃႉတင်ႈၸႄႈမိူင်းႁင်းၶေႃ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်ၽွင်းတၢင် ၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပၼ်ဝႃႉၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။

 လိူဝ်ၼၼ်ႉၾၢႆႇ UWSP လၢတ်ႈဝႃႈ တေႁၵ်ႉသႃႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉၼၵ်း၊ လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈ တၢင်းၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဝႃႉတေဢမ်ႇၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၸွမ်းဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၼႂ်း မူႇပိူင် UWSP တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈတႅမ်ႈဝႆႉပႃးယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈတင်ႈၸႄႈမိူင်းဝႃႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လႄႈ ပဵင်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႈတင်းတၢင်ႇၸႄႈမိူင်းသေ ႁႂ်ႈလႆႈမီးသုၼ်ႇလႆႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇႁင်းၶေႃပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

 တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ   ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႆႈလၢတ်ႈလွင်ႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ်ၾႅတ်ႇတရႄႊလႄႈ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇဝႃႉတူၵ်းလူင်းႁၼ်လီပႃးထႅင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼေလွင်ႈတေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပႃးဝႃႈၼႆ။

 ဝႃႉ UWSP လႄႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်မေႊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။

ဢူးၺီႇယၢၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ဝႃႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇမိတ်ႉသိမ ဝႃႈ ဢၼ်ၸုမ်း UWSP လၢတ်ႈလွင်ႈ ၶႂ်ႈၵေႃႇတင်ႈၸႄႈမိူင်းဝႃႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၼ်လီၸွမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

“ပဵၼ်ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈလႄႈပဵၼ်ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁဝ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈႁဝ်းတႄႇဢဝ်ငမ်းယဵၼ်မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလၢတ်ႈမႃး တုၵ်းယွၼ်းမႃးတႃႇသေႇ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတင်ႈၸႄႈမိူင်းဝႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁၼ်လီၸွမ်းယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ” -ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဢၼ်ၸတ်းၵႂႃႇဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 မိူဝ်ႈဝႃး ဝႃႈ -“ႁၼ်လီၸွမ်းၵႂႃႈ။ ၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၵမ်းလဵဝ်ၼႃ။ တေလႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇ။ ပေႃးဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇႁၼ်လီၸွမ်းယဝ်ႉၼႆတႄႉ ပေႃးႁဝ်းမီး ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမႃးၶိုၼ်း ႁဝ်းဢဝ်ဢုပ်ႇၼႂ်းသၽႃး။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇဝႃႈယဝ်ႉ လွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၼႆ”- ဝႃႈၼႆ ။

တီႈပၢင် ဝႃႉလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူပ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉၼွၵ်ႈလိူဝ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ဢူးလေႃႉယႃႇၵု ယဝ်ႉယင်းမီးထႅင်ႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ဢူးပဝ်းဢၢႆႈၵေႃႇလႄႈ  ဢူးၺီႇယၢၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ဝႃႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း