ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တုမ်ႉတိူဝ်ႉလူႉတၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၼမ်သုတ်း

193

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၾင် မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တေႃႇၵၼ်ၼမ် ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉၵူၺ် မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆမီး 100 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼမ်သုတ်း။

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တၢင်းၵႂႃႇသူၼ်

UNOCHA Myanmar ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းသေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၵူၼ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းသေမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼႆႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 37 ၵေႃႉဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ မီးၼမ်လိူဝ်သုတ်းၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ ၼမ်ႉတူႈ မိူင်းၵိုင် ၼမ်ႉလၼ်ႈ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇလႄႈပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတေႃႇၵၼ်သေတႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးသေမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈလီ ႁႂ်ႈၸွႆႈၽဵဝ်ႈပၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်းသေၵမ်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ