ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ NLD (ၵဝ်ႇ) လူႉသဵင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်

94

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဢူးၸေႃႇထေး ဢႃယု 49 ပီ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်လႄႈ လုမ်းၵိူဝ်း ၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၼေႇပျီႇတေႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် Heart Attack သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ။

ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD လူႉတၢႆ

ဢူးၸေႃႇထေးၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၼၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢူးၸေႃႇထေး ယွမ်းပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၵိၼ်ငိုၼ်းယဵတ်ႈမွၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆး တွပ်ႇထဵင်တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၶင်မၼ်းၸၢႆးဝႆႉ ၵိုၵ်း ႁိူၼ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်။ ထိုင်မႃးလိူၼ်မေႊ ပီ 2021 ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလွတ်ႈမႃးသေ သိုပ်ႇယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈ ၼႆ။

ဢူးၸေႃႇထေးၼႆႉ ၽွင်းပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸမ်တူဝ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇသေ ႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ၽူႈ ၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တီႈလုမ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ