ဢမေႊရိၵၼ်ႊ မွပ်ႈသူး Pulitzer Prize ထိုင်ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၽူတ်ႉသ်

74

တွၼ်ႈတႃႇပီ 2021 ၼႆသေ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ် သူး ပူႊလၢႆႊၸႃႊ Pulitzer Prize ထိုင် ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၽူတ်ႉသ် မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းပုၼ်ႈလီၵူၼ်းမိူင်းထိသုတ်း ။

ၶႅပ်းၶမ်းသူး ပူႊလၢႆႊၸႃႊ ဢၼ်မွပ်ႈပၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၽူတ်ႉသ် တႃႇပီ 2021

ၶွမ်ႇမတီႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈသူး ပူႊလၢႆႊၸႃႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ-  ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၽူတ်ႉသ် ၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ တေႃႇၼႄလ်ထရမ်ႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ၶဝ်ႈယိုတ်းသၽႃး ဢမေႊရိၵၼ်ႊ  ၼၼ်ႉမႃးၵပ်းတၢမ်းလူင်ႉလႅင်းၶေႃႈမုၼ်းၸေးၸွတ်ႇၶႅမ်ႉလီသုတ်း၊ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇငၢၼ်းၶိုတ်းတၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလိူၵ်ႈပၼ်သူး Pulitzer Prize ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ  ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ရၢႆႊထိူဝ်ႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်း ယူႊၶရဵၼ်ႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းဢႅပ်ႊၾ်ၵၼ်ႊၼိတ်ႊသထၼ်ႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၼိဝ်ႊယွၵ်ႉထၢႆးမ် ၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉသူး ပူႊလၢႆႊၸႃႊ လူၺ်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉတႂ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ တၢင်ႇဢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ၊ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆယၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၽူတ်ႉသ် ၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ၶႅပ်းတႅင်းၵႃးၶမ်း ဢၼ်မီးမိၵ်ႈမၢႆ ၵျူဝ်ႊသႅပ်ႉပူႊလၢႆႊၸႃႊ သေ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးတႂ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ တၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉလႆႉႁပ်ႉသူးငိုၼ်း ၵေႃႉ 15000 တေႃႇလႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး ပူႊလၢႆႊၸႃႊ 2022

ၶွမ်ႇမတီႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ပူႊလၢႆႊၸႃႊလၢတ်ႈဝႃႈ ပီ 2021 ၼႆႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈမိူင်းဢႅပ်ႉၾ်ၵၼ်ႇၼိတ်ႉသထၢၼ်ႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၼႂ်းၵႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈတဵၵ်းတဵင်လႄႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ပီဢၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသုတ်းလႄႈမီးၽေးသုတ်း ၊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵႄႈပၼ်ႁႃ ရတ်ႉသျႃး ယူႇၶရဵၼ်း ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 12 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ ၺႃးၶႃႈတၢႆ 8 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမၢတ်ႈမၢႆဝႆႉယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

သူးၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း Pulitzer Prize ၼႆႉ ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵူဝ်ႇလမ်ႇပီႇယႃႇ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၵျူဝ်ႊသႅပ်ႉ ပူႊလၢႆႊၸႃႊ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၾၢႆႇၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇသေ တႄႇယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ/ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းပုၼ်ႈလီၵူၼ်းမိူင်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1917  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ