ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးဝိသဵတ်ႇ ထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 52 ပီ တေမီးပၢင်လူႇတၢၼ်းထီးထၢတ်ႈ 50 သူႇပၢႆ

70

ဝၼ်းဝိၸႃႇတပူႇၸႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ၸဝ်ႈဝိသဵတ်ႇ (မႁႃသတ်ထမ်ႇမ ၸေႃးတိၵထၸ ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ပၺ်ႇၺႃႇၸႃႇရ ဢႅၵ်ႇၵ ထမ်ႇမ) ထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ တၼ်းၸႂ် 50 သူႇ။

Photo: ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝိသဵတ်ႇ ထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝိသဵတ်ႇၼႆႉ ဢႃယုၸဝ်ႈတေၶွပ်ႈတဵမ် 52 ပီ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ တေထိုင်ၼႆႉ ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/5/2022 ထိုင် 4/6/2022 ယူႇတီႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်း ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈလႄႈ ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈ   တီႈထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ။

တုပီႈသႅင်ၼူၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝိသဵတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မႅၼ်ႈယဝ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၼ် ယူႇ၊  ၶပ်ႉမၢႆတႄႉ တေမီးၸိူင်ႉၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 29 ဢဝ်ၶူဝ်းလူႇၶဝ်ႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေတင်ႈထမ်း/ တဵတ်ႈထမ်း(ႁေႃးလိၵ်ႈလူင်)  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 – 3/6/2022 ။ဝၼ်းတီႈ 4/6/2022 သမ်ႉ တေသိုပ်ႇၸႆးတႃလူင် လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ထၢတ်ႈၵွင်းမူး 50 သူႇ ၼိူဝ်လွႆထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ဢၼ်တေတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝိသဵတ်ႇ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/6/2022 တေတၢင်ႇ ထီးထၢတ်ႈၵွင်းမူးတၼ်းၸႂ်ထႅင်ႈ  50 သူႇ ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ်လွႆပုင်ႇလူဝ်ႉ။ တေတၢင်ႇထီးလူႇတၢၼ်းၵႂႃႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်  10 သူႇပၢႆ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တုပီႈသႅင်ၼူၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝၢႈ – ထၢတ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်း ၵေႃႇသၢင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ 232 သူႇ ။ တၢင်ႇထီးၵႂႃႇယဝ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 50 သူႇၼႆႉ တေတၢင်ႇၵႂႃႇၼႂ်းပွႆး ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝိသဵတ်ႇၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ထၢတ်ႈၵွင်းမူးၼႆႉ တေမီး 3 သႅၼ်း ။ သႅၼ်းထီႉၼိုင်ႈ  သုင် 18 ထတ်း/ ပေႇ၊ သႅၼ်းသွင် တေသုင် 20 ထတ်း၊ သႅၼ်းသၢမ်သမ်ႉသုင် 25 ထတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းပီၼႆႉ တေၸတ်းလူႇတၢၼ်းယႂ်ႇလူင် ၊ တေမွၵ်ႇထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ   ။ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ဝိသဵတ်ႇၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/6/1970 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ