ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ(ၵဝ်ႇ) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

77

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/4/2022 ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ဢႃယု 79 ပီ ႁူဝ်ပဝ်ႈ(ၵဝ်ႇ) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။

Photo by – Shan Nationalities League for Democracy/ ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉမၼ်းၸဝ်ႈၵမ်းၵမ်းဢမ်ႇယူႇလီ။ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃ 2 ပွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉသမ်ႉ  ပဵၼ်ဢႄႊလ်သၢႆႊမႃး သေ ၵႂင်ၵႂင်ၵႃးၵႃးဝႆႉ။ ဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ယူႇလီယူႇတင်းဝူင်ႈ။ ၼႂ်ၼႆႉ ၼွၼ်းလပ်းသေၵေႃႈ သဵင်ႈၵႂႃႇလီလီငၢမ်းငၢမ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လၢၼ်ၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉ သီႇပေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇႁၢမ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်းမႃးၸဵမ်လဵၵ်ႉတေႃႇပေႃးသဵင်ႈမုၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉ မေးၼၢင်း  တေႃႇဝူၺ်ႇဝူၺ်ႇလုၼ်ႇ  ၊ လုၵ်ႈၸၢႆး ၶုၼ်ဢူးလုၼ်ႇ ၊ လုၵ်ႈပႂ်ႉ တၼ်ႇတႃႇလုၼ်ႇ၊ လုၵ်ႈယိင်း ၼၢင်းဢႄးလ်ၵီး လႄႈလၢၼ် 2 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ