Saturday, December 2, 2023

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼႆသေၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ဝႆႉမဝ်မၢင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈလၵ်ႉမႆႈၸႂ်ၵူဝ်လၢမ်းၽႄႈၶိုၼ်းႁႅင်း

Must read

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင် ဢမ်ႇသုပ်းတိုဝ်း ၽႃႈပူၵ်ႉပၢၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးယူႇသဝ်းသတ်ႉၼႅၼ်ႈၵၼ်ႁႅင်းၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶိုၼ်းၽႄႈ လၢမ်းႁႅင်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်း ၶႅၵ်ႇလီ ပၢင်ၸႃႉ ၶပ်ႉတၢမ်းၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ/ ၶၢမ်ႇၸၢင်း၊ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်း သူပ်းႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်  ယူႇၸမ်ၵၼ်သတ်ႉၼႅၼ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ  ၵူႈတီႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႉဝူင်းၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ မိူၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်သင်ပႅတ်ႈယဝ်ႉ  ။ ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ၊ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်။ ပေႃးဝႃႈ  100 ၼႆတေႁၼ်သႂ်ႇ 5-6 ၵေႃႉၼႆႉၵူၺ်း။ ဝႆႉမဝ်မၢင်ၼႃႇ သင်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈလူး တေ ႁဵတ်းႁိုဝ် မႆႈၸႂ်ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၽႄထႅင်ႈၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁႄႉႁၢမ်းသင် တင်ႈၸႂ်ပွႆႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆး လၢမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။  

“ၵွၼ်ႇၼႃႈသွၼ်းၼမ်ႉ ၶဝ်ပၼ်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ထိုင် 400 ၵေႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈပွႆးသေ ၶႂ်ႈမွၵ်ႇလၢႆပၢၵ်ႇ လၢႆႁဵင်ၵေႃႈ မွၵ်ႇ။ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇဝႃႈသင်။  ၼင်ႈၵိၼ်ပျေႃႇမူၼ်ႈ တေႃႇထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈသင် မၢင်တီႈၽႅဝ်မိူင်းလႅင်းၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ် ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်သင်ယဝ်ႉ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းတႄႉ ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇ ၵၼ်ယူႇ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊ လႄႈ BA.2 ဢၼ်ၸပ်းၵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်းမိူၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉႁွပ်ႈ 2 လႄႈႁွပ်ႈ 3 သေတႃႉ ဢၼ်တၢႆၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ မိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇ၊ ဢိၵ်ႇပႃးမိူင်းသၼ်းတူၵ်းၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ တိတ်းၸပ်းလူႉတၢႆၵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26/4/2022 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်း တင်းမူတ်း 6,193 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 6,092 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယႃ 4 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 97 ၵေႃႉ သိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း