သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇ ယိုဝ်းၸုမ်းပလိၵ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၾႆးမႆႈ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း 4 ႁၢၼ်ႉ

53

ဝၼ်းတီႈ 26/4/2022 သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ယိုဝ်းပလိၵ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႆႉတီႈႁိမ်းသုမ်ႉသမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း (ထုင်ႉပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ယူႇသဝ်း) ၼၼ်ႉလႄႈ ပလိၵ်ႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၾၢႆႇၶႄၾႆးတၢႆ 1 ၵေႃႉ။

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇ ယိုဝ်းၸုမ်းပလိၵ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၾႆးမႆႈ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း 4 ႁၢၼ်ႉ

 ပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၵုမ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈပလိၵ်ႈ ႁူဝ်ႁၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၾၢႆႇၶႄၾႆးၼၼ်ႉသမ်ႉပဵၼ် ၸၼ်ႉႁူဝ်သိုၵ်းလူင်  မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈၵွၵ်းႁူဝ်။

မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် 40 မမ တူၵ်းသႂ်ႇပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၾႆးလၢမ်းမႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ 4 ႁၢၼ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝၢႆးလင်သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ။

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇ ယိုဝ်းၸုမ်းပလိၵ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၾႆးမႆႈ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း 4 ႁၢၼ်ႉ

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်လႄႈ ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉလႆႈၶဝ်ႈယိုဝ်း လုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ၊ လုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ လႄႈ သဝ်လၵ်းၾူၼ်း မၢႆႊထႄလ်ႊ Mytel ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ