သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈငိူင်ႉပၢႆႈ

107

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ငိူင်ႉဝႄႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 20/4/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈ ၼပၢၼ်းၵျီး ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၼ်ပၢင်သဝ်း PDF တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဝႅတ်ႉလွမ်ႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၵ်းၸႂ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ။

“ၶဝ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မိူဝ်ႈဝႃးတင်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉထႅင်ႈတင်းဝၼ်း။ ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမီးပဵၼ် ၵႃး 30 လမ်းၼႆႉၶႃႈၼေႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် တၢင်းထိူၼ်ႇ။ ၶဝ်တေထၢင်ႇဝႃႈလႅပ်ႈတေမီး ပၢင်သဝ်းသိုၵ်း PDF ထႅင်ႈ ၼႆၶႃႈယူဝ်ႉ” ၵူၼ်းမိူင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 21/4/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၽဝ် ႁိူၼ်းၵူဝ်ႇတႅတ်ႉဢူးဝၢၼ်ႈၼပၢၼ်းၵျီး၊ ဝၼ်းတီႈ 22 ၽဝ်ႁိူၼ်း ဢူးၼေႇဝိၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႄးယိၼ်းတွင်ႇ။ ၵွၼ်ႇတေၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇယူႇႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈပၢႆႈမီးမွၵ်ႈ 300 ပၢႆယဝ်ႉၶႃႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼပၢၼ်းၵျီး၊ ပႄးယိၼ်းတွင်ႇ၊ တႄးၽွတ်ႉ၊လႂႃႉၸဵၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လိူဝ်ႁႅင်း”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႄးယိၼ်းတွင်ႇ 6ၵေႃႉ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၸႂ်းဝၢၼ်ႈ ။ ၸုမ်းပိဝ်ႇၸေႃးထီး ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူႉၶၢဝ်ႇသေ ၵႂႃႇႁွင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်း MRTV ဝႃႈ ၵူၼ်းတၢႆ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း PDF ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ