Wednesday, July 17, 2024

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ့်ထ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

Must read

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢႅၵ်ႉၵမႁႃၵမ်မထႃၼႃၸရိယ ယူႇတီႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ ဝဵင်း တူၼ်ႈတီး မီးတၵ်ႉၵႃႉသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈယွင်ႈၵုင်ႇတင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႇတီႈ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်

ဝၼ်းတီႈ 12/03/2018 ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၽွင်းတိုၵ့်သိုပ်ႇၸႆၢးတႃ

ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ၽူႈထတ်းသဵၼ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သိုပ်ႇၸၢႆးတႃၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်ႉၸုမ်ႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်းသေ ပေႃးဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းသမ်ႉ ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 3 ၼၼ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉ ထမိူင်းတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈၸုမ်ႈၶူးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမႃး တင်းမူတ်း 8 ၸဝ်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉသမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝႆႉလႄႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်” ဝႃႈၼႆ။

တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်

တီႈပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းပွတ်းၼႂ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉ မႃးလူႇတၢၼ်း မွပ်ႈပၼ် ၸုမ်ႈၶူးဢႅၵ်ႉၵမႁႃႇၵမ်မထႃၼႃၸရိယ တီႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တင်း ၶူဝ်းလူႇၶူဝ်းတၢၼ်းလၢႆလွင်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႆးတႃ။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်လႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇ ၼမ်ႉၶွမ်ႈတဝ်ႈ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈသွမ်းသၢၼ် တီႈဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ယွင်ႈၵုင််ႇယေႃးမုၼ်

ဝၼ်းတီႈ 03/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 8 တူၼ် ။ ပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ၽႄႈ သႃ သၼႃ၊ ၾၢႆႇၵၢၼ်သွၼ် ႁဵၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇတေႇသၼႃႇပွၼ်ႈထမ်း ႁေႃးတြႃး ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမွပ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ 6 ၸဝ်ႈလႄႈတင်း သင်ၶၸဝ်ႈတႆးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ 2 ၸဝ်ႈ။ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၼႆႉ ၸတ်း ႁဵတ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈပေႃႈသႅင်လႃႈလႄႈ မႄႈၶမ်းလႃႈ။ ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸိုင်ႈထႆး။ ၽွင်းဢႃယု ၸဝ်ႈ 4 ပီ ထိုင် 10 ပီ လႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းႁူႉ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႆး။ ထိုင်မႃး ဢႃယု ၸဝ်ႈလႆႈ 11 ပီ ၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇသေ ထိုင်မႃးဢႃယု 12 ပီ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸင်ႇၵႂႃႇပၢင်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉသေ ပူၵ်းပွင်သႃသၼႃ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း