ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဵဝ်းၵိုတ်း ပၢင်တိုၵ်း

73

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းပၼ်ဝႆးဝႆးသေ ႁႂ်ႈလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2022

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီလႄႈ RCSS ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးမူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိဝ်ႉဢိူင်ႇၼမ်ႉသိမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈ  တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 7/1/2022 မႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ႉမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ။ ယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 ဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်း၊ သမ်ႉမႆႈၸႂ် ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၼ်ပၢင်တိုၵ်း သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ   တီႈဝတ်ႉၵၢင်ႉမေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵမ်ႈၽွင်ႈၶူဝ်းသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ယဝ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႉဢဝ်ယဝ်ႉယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပႆႇလႆႈဢဝ်။ ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈဢဝ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းတင်းၼမ်။   ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾႆးသူဝ်ႊလႃႊ (ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်မႃးၶႃႈ ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆသေ ဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း ။  ႁဝ်းၶႃႈ ပၢႆႈမႃးတီႈၼႆႈၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 6-7 ဝၼ်း ယဝ်ႉ၊ မႆႈၸႂ်တၢင်းႁိူၼ်းယေးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သတ်းလဵင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ဝူဝ်း ၵႂၢႆး မူ မႃၵႃၵႆႇၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢမ်ႇတၼ်းဢဝ် ၊ ၸႂ်တိတ်းၸႂ်ႁွႆႈပႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈၶႆႈမိူဝ်းႁိူၼ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၼ်ဝႆးဝႆးသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“   ဝူဝ်းၵႂၢႆးမူၵႆႇ ၵေႃႈၵႃႈလႆႈပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉ ၼၼ်ၵူၺ်း ၶႃႈ ဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၸူးၸႂ်တႄႉ ၶႂ်ႈမိူဝ်း တီႈယူႇတီႈၼွၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႃႇယဝ်ႉဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇဢဝ်ၶူဝ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵၼ် ၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ  မၢင်ၸိူဝ်း လူဝ်ႇၶိုၼ်းတႄႇၽုၵ်ႇထႅင်ႈၸုပ်ႈမႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ထူဝ်ႇလိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးမီးတီႈဝတ်ႉၵၢင်ႉမေႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ မႄႈပႃးတွင်ႉ/ ပုင်ယႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ တႃႇတေသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်/ ၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ်။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ