ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ

44

ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး၊ ဝၢင်ႈမိူင်းလႄႈ မိူင်းၶုၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 800 မႆႈၸႂ်ၶူဝ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းၵႄႈယင်းတိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

Photo by: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ မိူဝ်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးတေဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပႆႇယဵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈလွင်ႈၶဝ်မႆႈၸႂ်တၢင်းႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ မိူဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ တၢင်းမိူဝ်းတၢင်းၵူဝ် မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း 3 ဢိူင်ႇ ဢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈမႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021  ။

ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တင်းမူတ်းမီး 2 ႁဵင်ပၢႆ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇမိူင်း  ၵေႃႈမီး။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်တႄႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၽႃႈႁူမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ်  ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ