ၵူၼ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

54

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း 20 ၵေႃႉ။

Photo Credit to Owner: ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

 ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလွႆၵေႃႇ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမႃး တင်းမူတ်း 20 ၵေႃႉ ၵႃး 3 လမ်းၶႃႈ။ ပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၶဝ် ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈလွႆၼႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉမီးဝႆႉ 20 ၵေႃႉၵူၺ်းလႄႈ သွၼ်ႈယူႇသဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း။ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇလႄႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ မိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်။

“တႃႇတေၽႅဝ်မႃးထႅင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ်ၼႆၶႃႈ။  ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉတင်းလင်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃး ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆဝႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လွႆၵေႃႇ လၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢင်းၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်မႃး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႅတ်ႈႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၊ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းႁႂ်ႈတၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇၵမ်းလဵဝ် ၼႆ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ် ႁိူၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ယၢမ်းလဵဝ်တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇၵူႈဝၼ်း၊ ဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈမီးယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ သင်ဝႃႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်မႃး လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈတၵ်းလႆႈသႂ်ႇၸႂ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်လီလီ – ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ