Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီးတီႈမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ  မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇႁတ်းၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်မႃးလုမ်းလႃးပၼ်။

Photo CJ-ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈႁၢမ်းငၢႆး မိူင်းၵိုင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/12/2021

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း  ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၶႆႈႁႃတူဝ်ၸၢႆးၵျႃႇလႄႈ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ  မၼ်းၸၢႆး   ၼႂ်းတူင်ႈၼႃးႁၢမ်း ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆး (ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆၽြႃးၶႄႇ) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ  ၸၢႆးၵျႃႇ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႄႉ ဢိူင်ႇဝၢင်ႈမိူင်း ဢေႃႈ။ မၼ်း လုၵ်ႉ တီႈ ဝၢၼ်ႈယႃႇတေႃႇ ဢၼ်ၶဝ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉသေ မၼ်းဢၢၼ်းမိူဝ်းတူၺ်းၶူဝ်းႁႆႈ ၶူဝ်းသူၼ် မၼ်း ၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆဢေႃႈ။  မိူဝ်ႈမိူဝ်းတႄႉ ၶႃမိူဝ်းၸွမ်းၵၼ် 2 ၵေႃႉ တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ် ။   ၽိူဝ်ႇထိုင်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃၽၢတ်ႇၵၼ်တင်းဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းပႅတ်ႈ။ မၼ်းသမ်ႉၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ သေ တၢႆပႅတ်ႈတီႈၼႂ်းၼႃးႁၢမ်း ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆးၼၼ်ႉၶႃႈ။ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းထိုင်ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉမၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇထိုင်လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈပီႈလုၵ်ႈၼွင်ႉၵၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၸင်ႇ ၶိုၼ်းမႃးၸွမ်းၶႆႈမၼ်းၶိုၼ်းသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ မၼ်း ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇယဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈပေႃးႁၢမ်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးၵျႃႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 45 ပီၼႆႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈယႃႇတေႃႇ လႆႈမွၵ်ႈ 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ။  မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 3 တေပွၵ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁႄႉ ၼႆသေပႆမိူဝ်းဝႄႉႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆး။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇလတ်းထိူၼ်ႇပႆမိူဝ်းဝၢၼ်ႈႁႄႉ(ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆးလႄႈဝၢၼ်ႈႁႄႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 20 လၵ်း)  မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇသေ လူႉတၢႆ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 6 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယင်းပႆႇႁတ်းမႃးဢဝ်တူဝ်တၢႆ ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၊ တၢင်းထိူၼ်ႇဢၼ်မၼ်းၸၢႆးမိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၽေးၼမ် – ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်ၸၢႆးၵျႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 “ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈပီႈလုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ မုင်ႈႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈၸမ် ယွၼ်ႉဝႃႈတီႈ ၼၼ်ႈမၼ်းမီးမၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼမ်၊ မီးၵူၼ်းသိုၵ်းၵႂႃႇမႃးၼမ်။  ၵွပ်ႈၼႆမၼ်းၸင်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်းႁွင်ႉၵူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈမႃး သေ ပၢင်းပႃးမုၼ်ၸဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈမႃး သုၽ ပၼ်။ ယူႇတီႈၵႆသေ မုင်ႈသေသုၽ ပၼ်ၵူၺ်း။ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၽႂ်ယင်းပႆႇႁတ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်တၢႆဢွၵ်ႇမႃး ၶႃႈ သမ်ႉပေႃးၶႆႈၵႂ်ႈယဝ်ႉဢေႃႈ ” – ပီႈၼွင်ႉၸၢႆးၵျႃႇ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး မီးဝႆႉတီႈ မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉၸၢႆးၵျႃႇတႄႉ    ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်း ၸႂ်ယႂ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆဢွၵ်ႇမႃးပၼ် တႃႇႁႅၼ်းလူႇႁႅၼ်းတၢၼ်း လုမ်းလႃးပၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၼႃႈႁိူၼ်း၊ ယူႇၸွမ်းၼွင်ႉၸွမ်းလၢၼ် ၊ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်မိူဝ်ႈလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး ပႃးၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉႁိမ်းဝဵင်း။ ယၢမ်းလဵဝ်တၢင်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်းလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈယူႇသဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း။ ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်းသူၼ်ၶူဝ်းႁိူၵ်ႈ ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းလႆႈၵဵဝ်ႇလႄႈ မႆႈၸႂ်တႃႇလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း တႃႇပီၼႃႈပီၼႂ်း ဝႃႈၼႆ ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း