ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလွင်ႈ Silent Strike မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းလိူမ်ႈလႆႇ မၢတ်ႇ 2

55

ၼႂ်းဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸဵမ်ၸဝ်ႉဝႃႈ ၽႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ Silent Strike တေသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလိူၼ်ၼိုင်ႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ် ယဵၼ်သီႇတင်းဝၼ်း ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းလိူမ်ႈလႆႇ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ Silent Strike

တႃႇႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁူႉလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းဝႆႉယူႇၼႆၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လူၺ်ႈလၢႆး တဵတ်ႇယဵၼ်၊ ဢမ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူႁိူၼ်း၊ ဢမ်ႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇသိုဝ်ႉဢမ်ႇၶၢႆ ဢမ်ႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ   ။

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ်ၶႃႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သင်ၽူႈလႂ်ၽႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တၢင်းသင်သေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း၊ ဢမ်ႇမႃးၶၢႆၶူဝ်း ဢမ်ႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၸိုင် တေသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ၵၢတ်ႇလူင်မူႇၸေႊၼႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ  ပဵၼ်လွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်ၵူၺ်း၊ ႁဵတ်းသင်ၶဝ်ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ။ ၶဝ်သမ်ႉမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ်ၵူၺ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ  လိူဝ်သေ ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းလႄႈ ၸဝ်ႈရူတ်ႉႁပ်ႉၸၢင်ႈ  ဢမ်ႇမီးၽႂ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ  ပိုတ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇ ၸေႊ ၽွမ်ႉၵၼ်တႄႉဢေႃႈ ။ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉပေႃး ယဵၼ်သီႇမူတ်းတင်းဝဵင်းၶႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ Silent Strike

ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းမႃးထိုမ်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းႁိမ်းၸမ်လုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ရူတ်ႉၵႃးတေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်တႄႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလိုမ်းၶဝ် 3 လမ်း ဝႃႈၼႆ။

  မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ Silent Strike ။ ၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းႁူဝ်တၢင်း မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ပဵၼ်တီႈ ပဵၼ်တီႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021  မီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း၊ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ၶိုၼ်ႈ၊ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉမီး လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၾႆးမႆႈ ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး တင်းၼမ်။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင် 10/12/2021 ၼႆႉ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်း မိူင်းမႃးယဝ်ႉ 1,323 ၵေႃႉ၊ တီႈၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႈ 10,815 ၵေႃႉလႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလမ်းတီႉဝႆႉ သမ်ႉ 1,963 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ် မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ