သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 6 ၵေႃႉ

83

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 6 ၵေႃႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ ပူႇၵႄႇလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းပၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ပႃးၵႃးလၢႆ လမ်းသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိၼ်းၵႃႉ(မြင်းကရွာ) ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးတူဝ်ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိၼ်းၵႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးသွၵ်ႈတဝ်ၵၢင်ၶိုၼ်း  ယဝ်ႉၵေႃႈ သဵင်လႃႇၶဝ် ပေႃး ပၼ်း လူင်ၵႂႃႇၶႃႈ။ ၶဝ်ၵႂႃႇႁိူၼ်းပူႇၵႄႇသေ ႁွင်ႉပူႇၵႄႇလုၵ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉသေ တီႉဢဝ်ၵႂႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉၶႃႈ။ တူၺ်းၶဝ်မႃးၺွပ်းၼႆႉ မိူၼ်ၶဝ်မီးသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းဝႆႉသေ မႃးၺွပ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တေၶဝ်ႈမႃးၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိၼ်းၵႃႉၼႆႉ တီႈလုမ်းၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ EPC  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ။ သမ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်း ၸုမ်း PDF ၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸွမ်းသွၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ဝၢၼ်ႈမိၼ်းၵႃႉၼႆႉသမ်ႉ ယူႇဝႆႉၼွၵ်ႈဝဵင်းဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ထၢင်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF မႃးမူၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃး တီႉၺွပ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈၶဝ်တေမႃးတီႉၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၾႆးၾႃႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈမိၼ်းၵႃႉၼႆႉသမ်ႉ Lockdown ဝႆႉၶႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ သိုၵ်းပလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ။

လိူဝ်သေ တီႉၺွပ်း တူဝ်ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တီႉၺွပ်းပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 6 ၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁေႃႈဢဝ်ၵႂႃႇ ပႃးထႅင်ႈ ၵႃးပူႇၵႄႇ 2 လမ်း ပဵၼ်ၵႃးသႅၼ်း Hi-jet လႄႈ Crown ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ