သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

72

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇ ပၢင်ႇၵေႇတု၊ ႁၢမ်းငၢႆးလႄႈ တူင်ႇလၢဝ်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်
Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းၵိုင် (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု တႄႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း၊ ၵုင်းလႅင်းလႄႈ လွႆယွႆး 3 ဝၢၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ။ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ မႃးမီးယူႇတီႈ ဝိႁၢရ် ၵျွင်းၼႃးၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁႅင်းတႄႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းလႅင်းဢေႃႈ။ ၶမ်ၵႄႈသိုၵ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉလႄႈ ႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵွႆလႅဝ်ၼမ်ယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽႂ်ပေႃးဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းတၢင်းယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၵုင်းလႅင်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးလင်ႁိူၼ်း 87 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 474 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတုႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈ ဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆမီး 327 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တၢင်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး၊ တူင်ႇလၢဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆတီႈ။

ၵူၼ်းတူင်ႇလၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇပဵၼ်ၵမ်းပဵၼ်ၵမ်း ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႃးတေႃး တင်း ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ပၢႆႈမႃး မီးယူႇႁိမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS သမ်ႉယိုဝ်းၵၼ်လႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်းၼႃး သေ ဢမ်ႇၵႃး လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်း ပႅတ်ႈယေးသေ  ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵိၼ်းၸႂ်ယူႇလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ –

ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႃႈ သဵင်မၢၵ်ႇမေႃးၸဵမ်ၸဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈ၊ ထူၺ်ႈထူဝ်ႇလိၼ်၊ ၵၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈ ဢဝ်ၶဝ်ႈႁႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်ႉၶၸႂ်ၼႃႇၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵၢင်ပီ 2021 ၼႆႉမႃး သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP  ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ႁိမ်ၼႃႈတီႈၵၼ် ၼႂ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ  ၸိူဝ်းၼႆႉလၢႆတီႈ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ၊ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပႃး တႃႇယူႇ တႃႇၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ