Thursday, June 20, 2024

မိူင်းၶႄႇ ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်းတႆး ပွတ်းပၢင်ႇသၢႆး ဢဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလွၵ်ႇငိုတ်ႈ

Must read

ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ထူမ်လိၼ်ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ် ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးသေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆလွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁၢမ်ႈၶဝ်ဝႃႈ သင်ဢမ်ႇပၼ်သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇႁပ်ႉ သိုဝ်ႉဢွႆႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။

ၶႄႇထူမ်လိၼ်
Photo SHAN CJ- တီႈဢၼ်ၶႄႇမႃးထူမ်လိၼ်ၶၢမ်းၶႂၢၵ်ႈၼမ်ႉယၢင်း တီႈပၢင်ႇသၢႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20-25/10/2021 ၼႆႉမႃး ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ထူမ်လိၼ်ၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသုင် ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁၢမ်ႈ သၢၼ်ၶတ်း၊ ၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ   သင်ဢမ်ႇပၼ်ၶႄႇသိုပ်ႇထူမ်လိၼ်ၵႂႃႇၸိုင်ၶႄႇ တေ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇတၢင်းပၢင်ႇသၢႆး ဝႃႈၼႆ။ 

- Subscription -

ၵူၼ်း ပၢင်ႇသၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၼၼ်ႉ မၼ်းသုတ်းတီႈႁူဝ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ၵေႃႇဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်သမ်ႉ ၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉသေ ဢဝ်လိၼ်ထူမ်ၶၢမ်းၶဝ်ႈမႃး  ၼႂ်းလိၼ်မိူင်းတႆးႁဝ်းထႅင်ႈ။ ဢွင်ႈတီႈႁိမ်းႁူဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးမႄႈၼမ်ႉယၢင်းလႆဝႆႉလႄႈ သင်ၶဝ်မႃးထူမ်လိၼ်သႂ်ႇႁိမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈသေ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး တၢင်း ၾင်ႇမိူင်းတႆးၼႆႉ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉၼႆႉ မၼ်းတေ ထူမ်ႈမႃးတၢင်းတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ၶႄႇဢမ်ႇယွမ်း ယင်းပၢႆႁိုတ်းႁၢတ်ႇထၢတ်ႇသႂ်ႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆးၵႃႈလႆႈၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈပႆႇႁဵတ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပၢင်ႇသၢႆးလူင်းမႃးတူၺ်းၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ။ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ထူမ်လိၼ် ၶႂၢၵ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးတႄႉၸိုင် ႁႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄမၼ်းၼႆၶႃႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈမႃးႁဵတ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမၼ်းလူင်းမႃး တူၺ်း ထႅင်ႈ  ။ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ပႃႈၼိူဝ်ပႆႇၸီႉသင်ႇလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇတၢင်တူဝ်လႆႈၼႆသေ ဢမ်ႇလူင်းမႃးၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢင်ႇသၢႆး သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

 ၾၢႆႇၼိုင်ႈ  မိူဝ်ႈၽွင်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ထူမ်လိၼ် ၶၢမ်းပိုၼ်ႉတီႈမႃးႁဵတ်းတၢင်းယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမႃးဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ တင်းၼမ်။ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်းၶဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လဝ်းပၢၼ်း/ သထေး ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ မႃးလူင်းတိုၼ်း  ၽုၵ်ႇဢွႆႈႁဵတ်းသူၼ်ဝႆႉ တၢင်းၾင်ႇပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

“သင်ဝႃႈ ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈႁဝ်းၶႃႈၼႆၸိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ်  တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၵေႃႈၽႄႈႁႅင်း  ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလိူၼ်ၵူၺ်း ဢွႆႈၼႆႉ ပေႃးတေလႆႈတႅပ်းယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းတႅပ်းဢွႆႈယဝ်ႉသေ ၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉတႄႉၸိုင်   ႁဝ်းၶႃႈတေယၢပ်ႇတႄႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၸဝ်ႈသူၼ် တၢင်းပၢင်ႇသၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼႂ်း 2-3 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း မိူင်းၶႄႇ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း  ၶၢမ်း ဢဝ်တီႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်းမႃး မီးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။  ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇမႃး တႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း