ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တေဢမ်ႇပၼ် ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပင်ၵုမ်ၸိၵ်းၸွမ်

132

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင် မိူင်းလုၵ်ႈၸုမ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 9 မိူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ႁိုင် 2 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ တႅပ်းတတ်းတေဢမ်ႇပၼ် ၽူႈၼမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸိၵ်းၸွမ် ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ NHK ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Photo Getty Image ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

လွင်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်း ပရူႊၼၢႆႊ ဢၼ်ႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ယၢမ်းလဵဝ် တေၵေႃႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုင်ႈ 16/10/2021 ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၸိၵ်းၸွမ် ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/10 /2021 ၼႆႉ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ရၢႆႊထိူဝ်ႊ ၵေႃႈဢိင်ဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸမ်ၸႂ် ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈၼႆႉသေလၢတ်ႈဝႃႈ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၽၵ်းၵႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇၶွင်ႉၵဵဝ်ႇပႃးၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈတၢင်တူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ Retno Marsudi  ၵေႃႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် တုၺ်ႊတိူဝ်ႊ သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းဝႃႈ – ၵႃႈၸူဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပႆႇ ထိုင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊတႄႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉသေဢၼ်ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၸုမ်းၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ မိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸိၸမ်ႈလွင်ႈဝႃႈ – ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း 5 ၶေႃႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇႁၼ် ၽေႃႇၼမ်ႉၼေတူဝ်လႆႈသေၶေႃႈ- ၼႆသေ ယင်းဢဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း- RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ