ပီႈၼွင်ႉတႆးၼွၵ်ႈမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 5

68

ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ သူင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ထႅင်ႈ။

တႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်
ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထီမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းတီႈ 11-12/10/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ မိူင်းၵိုင်လႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 5 ။  

ၼၢင်းထူၺ်းဢိင်ႇ လွႆဢုင်း(ႁွင်ႉ) ၼၢင်းမႂ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပွၵ်ႈၵမ်း 5 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်မိူဝ်းတႄႉ တင်းမူတ်းတေမႅၼ်ႈငိုၼ်း မွၵ်ႈ 150 သႅၼ်ပျႃး တေပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ တၢင်းၶူဝ်လမ်၊ မိူင်းၵိုင်လႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 6 ၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၼ်ထႅင်ႈယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈၵႂႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 5 ၼႆႉပဵၼ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ႁႅင်ႈ၊ ၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်း ဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉ၊ လဵၵ်းလိူဝ်ႈ၊ သဵမ်၊ ၽႃႉမိတ်ႈ၊ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ ယႃႈၼၢဝ်၊ ယႃႈယႃ ႁႅင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ မူင်မိုဝ်း၊ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉမိုဝ်း၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်
ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထီမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး

တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းၵိုင်သမ်ႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉၼႃးၼိူဝ်၊ ပၢင်ႇၵေႇတု ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၼွႆႉ၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမလႄႈ ဝတ်ႉလွႆလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆမူႇၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတင်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သင်ႇၶႃႇၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင် သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် PMC ၊ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး TYO ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး TNC-T လႄႈ ႁူမ်ႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼထႅင်ႈတင်းၼမ် လႆႈႁူႉ ၼင်ႇၼႆ။

 သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈၶႆႈႁူမ်ႈပၢးၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် လႆႈတီႈ မၢႆၽူၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် +66946170834, +95 257257015, +95 9788984810, +66 853776769   ၸိူဝ်းၼႆႉ – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ