ၵႃႈၸၢင်ႈ/ၵႃႈႁႅင်း ႁဵတ်းၼႃးၵႃႈယႂ်ႇ တီႈၵဵင်းတုင်

51

ၸဝ်ႈၼႃး ပွတ်းၵဵင်းတုင် ၵမ်ႈၼမ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼမ် လိူဝ်ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

တူင်ႈၼႃးၵဵင်းတုင်
တူင်ႈၼႃးၵဵင်းတုင်

ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈ၊ ၵႃႈႁႅင်းတႃႇၸၢင်ႈ ၵူၼ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃး ၵေႃႈၶိုၼ်ႈ။ ၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၵမ်ႈၼမ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

ၸဝ်ႈၼႃး ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃး ႁပ်ႉၵိၼ်ၸၢင်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃႈၸၢင်ႈၵေႃႈ သုင်ၶိုၼ်ႈ။ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵႃႈႁႅင်း ၵေႃႈၶိုၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၶႃႈ။ ပေႃးဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇမႃးတႄႉ ၶႅၼ်းတေႁိမ်ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ ပၢတ်ႇၶဝ်ႈလႄႈ  ၵႃႈႁႅင်းၶႅၼ်းတေပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈၵွၼ်ႇၶႃႈယူဝ်ႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵႃႈႁႅင်းဢၼ်လႆႈၸၢင်ႈၵၼ်ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ပေႃးပဵၼ်ၸၢၵ်ႈပၢတ်ႇၼႆၸိုင် ၼိုင်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်းတေ လႆႈပၼ် 12,000 ပျႃး။ မိူဝ်ႈ ပီပူၼ်ႉ 10,000 ပျႃး။ ပုမ်ႇၶဝ်ႈသမ်ႉ ၼိုင်ႈၵူႈလႂ် 21,000 ပျႃး ၵူၼ်းပုမ်ၶဝ်ႈ 11,000 ပျႃး၊ ၵူၼ်းၶွၼ်ႈၶဝ်ႈ 10,000 ပျႃး။ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉၼိုင်ႈ ၵူႈလႂ် 18,000 ပျႃး ၵူၼ်းပုမ်ႇၶဝ်ႈ 10,000 ပျႃး၊ ၵူၼ်းၶွၼ်ႈၶဝ်ႈသမ်ႉ 8,000 ပျႃး။ ၵႃႈပေႃႉၶဝ်ႈသမ်ႉ ပေႃးၸၢၵ်ႈပေႃႉၸိုင် ပီၼႆႉ ၼိုင်ႈထူင် တေတူၵ်း 1,200 ပျႃး။ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉ 1,000 ပျႃး။ ၼိုင်ႈထူင် တေမီး 40 ၵီႊလူဝ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ပုမ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃးၵဵင်းတုင်
ပုမ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃးၵဵင်းတုင်

ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈတူၺ်းၼႆ ပီၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးမူတ်းယဝ်ႉ ၸဵမ်ၵႃႈပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် တၢင်းၵဵင်းတုင်တႄႉ ဢဝ်ၸၢၵ်ႈပၢတ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵွင်ၶဝ်ႈ၊ ပေႃႉၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵႃႈႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈၸွမ်း ၵႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၵႃႈႁႅင်းၸင်ႇၶိုၼ်ႈၶႃႈ ယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈ ၼႃး ၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၸွမ်းသၢႆဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉ မႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/10/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်း တုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်း 35 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းသၢႆ ဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်တုင် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 4,514 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 82 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 3,915 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 517 ၵေႃႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 8-9 လိူၼ်ၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၵေႃႈၶိုၼ်ႈ၊ ၶၼ်ၶမ်းၵေႃႈၶိုၼ်ႈ၊ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႉငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈၶိုၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႉငိုၼ်းထႆး ၼိုင်ႈသႅၼ် လႆငိုၼ်းထႆး မွၵ်ႈ 2300 ဝၢတ်ႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈသႅၼ် လႆႈငိုၼ်းထႆး မွၵ်ႈ 1700 ဝၢတ်ႇ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ