ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်း ပၢင်ပႅၵ်ႇ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ 4 ပီပၢႆၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း

76

ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်းမၢႆ 2 ဢၼ်မီးတီႈ ပၢင်ပႅၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ MEC လႄႈၶွမ်ႊပၼီႊ ရတ်ႉသျႃႊ Tyazhpromexport ႁူမ်ႈၵၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင် ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝႆႉလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ ( သၽႃးႁူမ်ႈတုမ်တႅပ်းတတ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းမိူဝ်ႈပီ 2017 ) ၼၼ်ႉမႃး ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုင်တႃႇပၼ်ႇၸၢၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Frontier -ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်းတီႈပၢင်ပႅၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တႃႇတေၶိုၼ်းပၼ်ႇႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/6/2021 ၽွင်းတၢင်လူင်မိူင်း ရတ်ႉသျႃႊလႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူင်းၸၢၵ်ႈၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတူၺ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႇၼင်ႇၼႆ။

တီႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ – တႃႇတေပၼ်ႇၶိုၼ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၶွမ်ႊမတီႊသေ တေသွၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃၾၢႆႇလွၵ်းလၢႆးပၢႆးၸၢၵ်ႈ ၊ လွင်ႈလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း၊ ၾၢႆႇရတ်ႉသျႃႊဝႃႈဝႆႉတေပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း ယူႊရူဝ်ႊ 10 လၢၼ်ႉပၢႆ ( 2 မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပျႃးပၢႆ) တေၶိုင်ပၼ်ၶိုၼ်း သၢႆႁႅင်းထၢတ်ႈႁင်းၶေႃ ဢၼ်ရတ်ႉသျႃး တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ Reliable Power Supply (Independence Source) ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ပၼ်ႇလႆႈလီၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၸိုင် ၼိုင်ႈပီ တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇလဵၵ်းၸိုၼ်းၶၢႆလႆႈ 2 သႅၼ်တၼ်ႊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူင်းၸၢၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၾၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႊပၼီႊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတွင်ႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူၺ်းလူၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းသေလွင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၵူၼ်းမိူင်း သၢၼ်ၶတ်းႁူင်းၵၢၼ်ၼႆႉမႃးတႃႇသေႇ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်းပိုၼ်ႉတီႈယင်းဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ 7000 ပၢႆ တႃႇ 25 ဝၢၼ်ႈ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ