ၶွမ်ႊပၼီႊဢၢၼ်းၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထႅင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း မႃးႁူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ

216

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁူၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၶွမ်ႊပၼီႊတေမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ပႃႇတီႇလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁႂ်ႈၸွႆႈႁၢမ်ႈပၼ်ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး မႃးႁူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶႂ်ႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇထႅင်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉၼႆ လႄႈ ၶဝ်ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၸဝ်ႈသူၼ် သေတဵၵ်းငႅၼ်းဢဝ်လၢႆးမိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 7/5/2021 ၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ဝႆႉယူႇထုင်ႉဢိူင်ႇၼႃႈႁုၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းၶႂ်ႈၶုတ်းထႅင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈ ပဵင်းမူင်ႈ၊  ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း ၼႆသေ ႁႂ်ႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈသူၼ် 15 ၵေႃႉ ဢၼ်တေမႅၼ်ႈတီႈၶွမ်ႊပၼီႊ တေၶုတ်းထၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်။ တေဢဝ်တီႈလိၼ်တႃႇလၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊၵေႃႈယင်းပႆႇလၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ ၵွၼ်းဢိူင်ႇႁႂ်ႈ 15 ၵေႃႉၼၼ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႃႈ ၽွမ်ႉပၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ၼႆဢေႃႈ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇယွမ်းလူင်း။ ၶဝ်သမ်ႉတဵၵ်းငႅၼ်းႁႂ်ႈလူင်း ဢမ်ႇလူင်းဢမ်ႇလႆႈၼႆလႄႈ ပဵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၵိုတ်း 11 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊလႄႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ႁဵတ်းလၢႆးမိုဝ်းပွမ်ဢဝ်ၼႆဢေႃႈ ”- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး။ ပဵၼ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇဝႆႉလႄႈ  ဢမ်ႇယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁုၵ်ႇလၢတ်ႈ။

“ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈၸွႆႈႁၢမ်ႈပၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ  ႁဝ်းၶႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး SNLD ၊ SSPP/SSA လႄႈ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉယဝ်ႉ ။ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇလီလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမႆႈၸႂ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၢၼ်းတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉပၢင်လႄႈ သင်ဝႃႈ မႃးၶုတ်းတႄႉၸိုင် ၼမ်ႉပၢင်တေႁႅင်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ယူႇသၢပ်ႇၼမ်ႉပၢင် တေႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၊ တေမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼမ် ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်မႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တၢင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇၼႆႉပဵၼ် ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး၊ ၶဝ်ၶုတ်းဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ထုင်ႉၼႆႉမႃး မီးႁိမ်း 20 ပီ၊ ၸဵမ်ပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းငမ်းမိူင်း။

မူႇဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ၼႆႉမီး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း မီး 73 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ

ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 3-4 ပီၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼမ်ႉႁႅင်ႈ လိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇ လိၼ်ဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တႅၵ်ႇ၊ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇသဝ်း၊ တေႃႇထိုင်ပီၵၢႆၼႆႉ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈယဝ်ႉ 11 လင် ႁိူၼ်း။ ႁေႃၸဝ်ႈမိူင်းဝၢၼ်ႈ တၢၵ်ႇလႅတ်ႇၵေႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ သၢႆႈပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇ 150 သႅၼ် လႄႈ တူၵ်းလူင်းၶၢႆႉပၼ်ပႃး။

ၶွမ်ႊမၼီႊမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈပီ 2000 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီ ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်မႃးၸူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းလိၼ်တႂ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်တႅၵ်ႇငၢၵ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ပီၼႆႉၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈတႄႇႁႅၵ်ႈၶုတ်းမႃး ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး၊ ပူၼ်ႉမႃးထႅင်ႈမွၵ်ႈ 2-3 ပီၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊသူၺ်ႇလိင်ႇၵႃႇ ၶဝ်ႈမႃးၶုတ်းႁိမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ ထၢင်ၼိုင်ႈ၊ တင်းမူတ်းမီးသွင်ထၢင် သွင်လုၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊသူၺ်ႇလိင်ႇၵႃႇ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ