ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုဝ်းတူဝ်တၢႆ တီႈႁူဝ်မိူင်း တၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး

292

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုဝ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းႁူဝ်မိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈလႅပ်ႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

Photo Ho Mong Youth-တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းႁူဝ်မိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း  ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ   တပ်ႉၶလရ 296  (ငဝ်ႈ တပ်ႉဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈတႃႈၵေႃႈ ၵုၼ်ႁဵင်)  တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃးပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်မိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း ၸၢႆး  ယိုဝ်းတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း တီႈတပ်ႉ BP7 တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်းဢွၼ်ႇ ဝဵင်းႁူဝ်မိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

“လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇ တၢႆ ၶိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သင်လႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၶႃႈႁႅမ် တူဝ်ၵဝ်ႇတၢႆ ၶိုၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း” သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင် RCSS/SSA   ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။   

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁူဝ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ယိုဝ်းတူဝ်တၢႆၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ၾၢႆႇတၢင်းတပ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းမၼ်းတႅတ်ႈတေႃး၊ ၵူၺ်းႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၶုၼ် သိုၵ်းလူင် ၼႆၵူၺ်း။ ပၼ်ႁႃတႄႉဢမ်ႇလႅပ်ႈယႂ်ႇၶႃႈ။ လႅပ်ႈပဵၼ်ၸႂ်သုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်းၼႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈယူဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 မႃး ဢထမ်ႇမ ယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 6 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၵႆႉမီးလွင်ႈၾႆးမႆႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ပွႆႇပၼ်တေႃႇ လွင်းလိူင်ႇၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၼ်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်မႃးထႅင်ႈ။

ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ဢၼ်တၢင်းၼိူဝ်ၸီႉသင်ႇၼၼ်ႉၾၢႆႇတႂ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းသေ ဢၼ်လၵ်ႉပၢႆႈတပ်ႉၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 169 ဝၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇ 919 ၵေႃႉ၊ တီႉၺွပ်းဝႆႉ 6,828 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ