ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

455

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇလႆ လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၼမ်ႉပႃႇလႆႈထူမ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈလိူဝ်ႇမိူင်းယွင်း ဝၼ်းတီႈ 20/7/2021

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 20/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မႄႈၼမ်ႉဝၢင်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလိူဝ်ႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ယွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ်မႃး လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းယွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးႁႅင်း မီး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၼမ်ႉဝၢင်းလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလိူဝ်ႇ။  ရူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ထူမ်ႈတင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၼမ်ႉၼႆႉ ထူမ်ႈပဵင်းၶိုင်ႈႁိူၼ်း ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တူင်းၼႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထူမ်ႈၼမ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းယွင်းလႄႈ ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“လွင်းလူႉသုမ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶႃႈ တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆမၼ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈႁိူၼ်းလူႉၵွႆ လၢႆလင် ရူတ်ႉၵႃး ထူဝ်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ မီးၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵဵပ်းဝႆႉယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တူင်ႈၼႃႈ ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းသေ လူႉၵွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵဵပ်းဝႆႉယူႇၶႃႈ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇပႆႇငိၼ်းၶၢဝ်ႇသင် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈလိူဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယၢင်းၼႆႉ ၼမ်ႉဢမ်ႇတွၼ်ႉ လုပ်ႇ ထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆ မႃးသေပွၵ်ႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ