သွင်ၽူဝ်မေးၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်

241

သွင်ထဝ်ႈၽူဝ်မေးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ ဢမ်ႇမီးပိုၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း၊ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။

Photo Credit to Mongton Family- ႁၢင်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃမိူင်းတူၼ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 လုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယူႉ 60 ပၢႆၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ဢမ်ႇယူႇလီၵႂႃႇႁႃမေႃယႃ ၊ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်မႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၊ လုင်းၵေႃႉၼႆႉဢမ်ႇမီးပိုၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉဝႆႉလႄႈၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇမီးၵူႈဝၼ်း။ ဝၢႆးလင်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅင်းတီႈလုင်းၸဝ်ႈလၢၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်မႅင်းပႃးတီႈမေးမၼ်း ထႅင်ႈလႄႈယၢမ်းလဵဝ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမိူင်းတူၼ်လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ထူပ်းႁၼ် ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ပၢႆ သွင်ၽူဝ်မေးၶႃႈ။ ၶႃသွင်ၽူဝ်းမေးၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇ ဢွၵ်ႇ တႃႈပႆ တၢင်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၶႃႈ။ ႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတီႈ သွင်ၶႃၽူဝ်မေးသေ တီႈလုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ် ဢၼ်ယူႇၵိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးမႅင်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼႆႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇ 19 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၊ သမ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵၼ်လိူဝ်ႁႅင်း ၊ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလၢၼ်ႉ တေမီးၼမ်လႄႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈလႅပ်ႈတေမီးၼမ်လိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈဝႃႈၼႆ ။

“ၽိူဝ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ပေႃႈလုင်းတင်း မႄႈပႃး တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်  မိူင်းသမ်ႉပေႃးၵိုင်ႈၵင်ႉယဵၼ်ႁႅင်ႈလူင်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။  ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁၢၼ်ႉၶဝ်ၼမ်ၶႃႈလူးၼေႃႈ။   ပေႃႈလုင်း တင်းမႄႈ ပႃႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မီး တၢင်းပဵၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ် တင်းသွင်ၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ  ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်းၼႆဝႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ပႆႇယိုၼ်ယၼ်ၶႃႈ ပႂ်ႉ ထွမ်းတူၺ်းယူႇၶႃႈ ဝႃႈတေပိၵ်ႉဢမ်ႇပိၵ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ” – ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း မိူင်းတူၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈမိူင်းတူၼ်မီ 19 ၵေႃႉၼၼ်ႉ  တႃႇ 16 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃး ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသေၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တႄႉ မီး 3 ၵေႃႉၵူၺ်း။  တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေတႃႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႄႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵမ်ႈၼမ်တိုၵ်ႉပိုတ်ႇယူႇ။ ပႆႇမီးၶေႃႈၸီႉသင်ႇလူင်းမႃးႁႂ်ႈပိၵ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ