ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ

237

ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇလိူဝ်သင် ၵိုတ်းၽဝ်ႇၵူၺ်း လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ တီႈႁူၺ်ႈလိၼ်လမ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈသွႆးၵၢင် ႁူၺ်ႈလိၼ်လမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း  (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇၽေးဢူးပၢတ်ႈ ၾႆးမႆႈတင်းလင် ဢမ်ႇလိူဝ်သင်။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်း လွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူၺ်ႈလိၼ်လမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၽွင်းၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈဝႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈမီးၽြႃႉပီႈၼွႆႉ / ၸဝ်ႈသၢင်ႇတူၼ်ၼိုင်ႈ မီးဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ။  ၽိူဝ်ႇႁၼ်ၾႆးမႆႈ ၼႅတ်ႈႁွင်ႉၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၸွႆႈ ၽြႃးပီႈၼွႆႉၼၼ်ႉတႄႉ တၼ်းဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးယူႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး တင်းမူတ်းၼၼ်တႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်သေဢိတ်းၶႃႈ မႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူၺ်ႈလိၼ်လမ် ၼႆႉယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ပေႃးလုၵ်ႉဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇမိူင်းတၢင်း ပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၽႄဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းဢွၵ်ႇသိုဝ်ႈ တေမိူဝ်းၺႃးဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလိၼ်လမ်၊ ပေႃးလုၵ်ႉႁူၺ်ႈလိၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈတေထိုင် ဝၢၼ်ႈပုင်ႇ၊ ဢၼ်မီး ဝိႁၢၼ် ထတ်ႈၻွၼ်ႊရိူင်း တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶွင်ၼၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ