Sunday, July 21, 2024

NCA တေသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆ

Must read

လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယိုတ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ။

Photo NMA ႁၢင်ႈၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တဵမ်မႃး 5 လိူၼ်ယဝ်ႉၼႆ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်း လူၺ်ႈၵၼ်တင်း ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (နိုင်ငံတော်) ပၢၼ်ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇမႃးပၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းပၢၼ် ၼၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ NCA သေ မီးၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်? ထုၵ်ႇလီသိုပ်ႇတႅပ်းတတ်း ၼပ်ႉ သၢင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 10 ၸုမ်းၶဝ် ၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ်။

- Subscription -

တီႈၼၼ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်   ဝႃႈ NCA ၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ် ၶူင်သၢင်ႈငဝ်းလၢႆးပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၵတ်း ၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ။  ယဝ်ႉၵေႃႈ NCA ၼႆႉ မၼ်းႁပ်ႉပၢၵ်ႇ (အာမခံ) ဝႆႉ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၾၢင်ႉၵၼ်သေၵမ်း ပႃးၵႂႃႇၶေႃႈၼၼ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ၼႆႉမႃး ပေႃးဝႃႈ NCA ၼႆႉ မၼ်းသိုပ်ႇမီးလႆႈထႅင်ႈယူႇႁႃႉ? သိုပ်ႇႁဵတ်းလႆႈထႅင်ႈႁႃႉ? ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉသင် မၼ်းသမ်ႉသိုပ်ႇမီးလႆႈထႅင်ႈ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇသိုပ်ႇမီးလႆႈထႅင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ဢမ်ႇသိုပ်ႇမီးလႆႈထႅင်ႈ ၼႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉမီး NCA မႃးယဝ်ႉလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇသေယဝ်ႉ လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးႁိုဝ်?။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဵတ်း NCA ယဝ်ႉလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢင်ဢေႇၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းၵေႃႈ လႆႈႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃမႃးယဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇမီးႁိုဝ်? ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈတေလႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉယူႇ။

NCA ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃး ၸဵမ်ပိုင်း ဢဝ်ၸဵမ်ပၢၼ်တဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ပၢၼ်သိုၵ်းၼၸၵ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းမီးလွင်ႈၸုတ်ႈလွင်ႈယွမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်? ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မၼ်းထုၵ်ႇ လီလႆႈ မူၼ်ႉမေးပိၼ်ႇပႅင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးယွၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၢႆးႁၼ်ၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။

NCA ၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ငဝ်းလၢႆး မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းဝႃႈတႄႉ ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵွၼ်းၵိူင်ႈၵၼ်လႆႈ ၼင်ႇသီးသေႃႈဢၼ် ၼိုင်ႈ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ပေႃးမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢဝ်ႁၢင်လႅၼ်းမတ်ႉၶိုၼ်းလႅၼ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။

တီႈၼႆႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ မေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဝူၼ်ႉလိုၵ်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။ မေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လႃႇၼႆ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၶဝ်ၼႆႉ ၸွင်ႇသမ်ႉၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵွၼ်းၵိူင်ႈလႆႈတႄႉယဝ်ႉ ႁိုဝ် ဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈၼပ်ႉသၢင်ႈထိုင်။

တီႈပိုတ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း NCA လႄႈ တင်းၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၸွမ်းလၢႆးၵၢၼ် NCA ၼၼ်ႉ ယင်းတေလႆႈလတ်းသိုဝ်ႈထႅင်ႈၵွၼ်ႇ တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈႁဝ်းၼပ်ႉသၢင်ႈလႆႈလီငၢမ်းယဝ်ႉၵေႃႈ။ ယူႇလၢႆပဵၼ်ဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းသိုဝ်ႈသႅတ်ႉ ဢၼ်တေၵႂႃႇၸူး ၾႅတ်ႊၻ ရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ယူႇႁင်းမၼ်းဢိူဝ်ႈၼႆတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၊ ၼႆႉပဵၼ် တၢင်းႁၼ်ႁဝ်းၶႃႈ။

ပိူင်လူင်တႄႉ NCA ၼႆႉ ၵူၺ်းပဵၼ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပႅင်ႈၶၢပ်ႈတူဝ်တင်းၼွၵ်ႈၵူၺ်း ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ NCA ၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶႂ်ႈပိၼ်ႇပႅင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈလွၼ်ႉ ၵႅၼ်တၢင်းၼႂ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ မႃႇၶႅင်ႁႅင်းၵိုမ်းမႃးလႆႈ တီႈတႅၵ်ႈမၼ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၼပ်ႉဝႃႈ ပေႃးငမ်လႆႈ ဢူးသူၺ်ႇမၢၼ်းၵေႃႈ ငမ်လႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုမ်းလုမ်းယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ၊ တီႈတႄႉမႃး ဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်းပၵ်းၸႂ် ၼိူဝ်လွင်ႈမူၼ်ႉမေးပဵၼ်ႇပႅင်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ သမ်ႉၵူၺ်း ဝူၼ်ႉဝႃႈပေႃးမေႃလိူၵ်ႈၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႅပ်ႈလႅပ်ႈ တႅတ်ႈတေႃး ၶဵၼ်းၶွတ်ႇဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝၵ်ႉငမ် လႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉလိူဝ် လွင်ႈႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်းတေႃႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။

ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵႆႉလၢတ်ႈၵၼ်မႃးဝႃႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼိူဝ်ၸေႈလႄႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼႂ်းၸႂ် သွင်ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈယၢင်ႇၼႆ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵွၼ်ႇၵဝ်ႇမႃးဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဝႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းၼႂ်းသေယဝ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ဢဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆတင်းၼွၵ်ႈၼၼ်ႉ မတ်ႉၼွင်ႇၵၼ်ၵူၺ်း တႄႉ တႃႇႁႃႁၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇ မၼ်းဢမ်ႇမီးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉလုတ်ႈႁၢမ်း ၸုတ်ႈပဝ်ႇဝႆႉပိူဝ်ႈတႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈၾိင်ႈယၢမ်ႈ ဢၼ်ႁပ်ႉႁၼ် ဝႃႈ ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းၼိုင်ႈဢိူဝ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်မေႃဝႆႉလွင်ႈႁူဝ်မႃႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇမေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ် တေႃႇ လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈႁိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပႆႇမီး။ ဢၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းႁူဝ်ၼႃႈၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၵူႈသိုပ်ႇသိုပ်ႇ ၵူႈပၢၼ်ပၢၼ် ႁၢၼ်ႇ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၼၼ်။

ဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉလိူဝ်ၼႆႉတႄႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၶဝ် ၼႆၵေႃႈ ႁပ်ႉႁၼ်ဝႃႈၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈၼႆႉ ပဵၼ် Mandate တတ်းၶၼ်လိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ဢဝ်ၶႅပ်းမေးပဵၼ်ယႂ်ႇ ဢဝ်လၢႆးၵူၼ်းၼမ်ပေႉပုၼ်ႈသေယဝ်ႉ ယွင်ႇမဝ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ လၢႆး ၵူၼ်းၼမ်ပေႉပုၼ်ႈၼၼ်ႉမႃးၵူၺ်း။ ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၵူၺ်းဝႃႈ ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵႂႃႇသေ ၵႂႃႇ တင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ဢဝ်ၶႅပ်းမေးပဵၼ်ယႂ်ႇဢဝ်လၢႆး ၵူၼ်းၼမ်ပေႉပုၼ်ႈ ဝၵ်ႉငမ်လိူဝ်ၽွၼ်း ၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် Mandate  တတ်း ၶၼ်လိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ယႂ်ႇဝႆႉယူႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆႉတႄႉ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်။

ပေႃးတေမႃးသိုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈ NCA ၼႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ NCA ၼႆႉ ပၢႆးမိူင်းၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ် Geopolitics ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉ ပႃးၸွမ်းဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၢႆးမိူင်း ၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈၸိမ်ၸွမ်းမႃးၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ် NCA ၼၼ်ႉ။ ပိူင်ယႂ်ႇ တႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမိူင်းၶႄႇ ၽိူဝ်ႇဝႃႈၶဝ်ႈၸိမ်ၸွမ်းမႃးၼႂ်းၵၢၼ် NCA ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်ယဝ်ႉၼႆ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ သီႊၼႅတ်ႊ CMEC သၢႆၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလတ်းၽၢၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၽႅတ်းႁၢင်ပိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၺႃးတၢင်းၼႃႈၵၢၼ်ၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် မႃးယဝ်ႉ  ပေႃးဝႃး ၼၼ်ၸိုင် ၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ မီးမႃး Proxy မႂ်ႇၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ လၢႆးႁႅၼ်းတၢင်မႂ်ႇသေယဝ်ႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းယုင်ႈယၢင်ႈလိူဝ်ၵဝ်မႃး။

ပွင်ႇဝႃႈ EAO ၶဝ်ၵႂႃႇ တုမ်ႁူဝ်ၼပ်ႉသွၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်း တႂ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်  CMEC သေယဝ်ႉ ပၼ်ႇတူင်ႇဢူင်ႇဢူၺ်ႈ ၸွမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။ ဢၼ်ၼႆႉၶႄးဢမ်ႇလႆႈ ဝၢႆးလင် CMEC ၼႆႉပေႃႇမႃး ဢိင်ၼိူဝ်လၢႆးၵၢၼ် NCA သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယုင်ႈယၢင်ႈတိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇမႃး တႄႉတႄႉဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ယူႇတႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ။

ၵမ်းၼႆႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးလင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁုပ်ႈၵမ်ဢႃႇၼႃႇမႃး ယဝ်ႉၼႆႉ ပေႃးတင်းဝႃႈ ဢမ်ႇၼပ်ႉ သွၼ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈပႃး လွင်ႈၾၢႆႇတႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵိူတ်ႇမီးမႃးၸွမ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁူဝ်ႁွၼ်ႉ ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ (နွေဉီးတော်လှန်ရေး) ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ သမ်ႉတေၶိုၼ်းဢဝ် NCA ၵႂႃႇၸွမ်းလွၵ်းၵဝ်ႇ လၢႆးၵဝ်ႇ ၼင်ႇယၢမ်ႈငူပ်ႉငီႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃးၸဵမ်ပိုင်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ NCA ၼႆႉ တေလႆႈမူၼ်ႉမႄးထွၼ်ထႅမ်ႁႂ်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ႁႅင်းၵိုၼ်း ထိုင်တီႈ ပေႃးၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပႃး တၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵပ်ႉၵိၼ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ မီးယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

NCA တေလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ပေႃႇလသီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇငၢၵ်ႈ ၵုၺ်ႉပၢၵ်ႈ ႁၼ်လႆႈ တၢင်းၽႂ်ႇၶႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ် ယဝ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁၼ်လႆႈတင်းလၢႆးၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် လႆႈ။

တႃႇတေၽုၺ်ႇငၢၵ်ႈ ၵုၺ်ႉပၢၵ်ႈႁၼ်တၢင်းၽႂ်ႇၶႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသမ်ႉ NCA ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းပဵၼ်  Flexible  ဢၼ်ယွၼ်ႇယၢၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်လႆႈႁိုဝ်။ NCA ၼႆႉၸွင်ႇမီးလွင်ႈတေၸၢင်ႈ Accommodative and Inclusive ငူပ်ႉငီႉၸွမ်းၸႂ်ၵၼ်လႆႈလႄႈ လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႃး ၸွမ်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းႁိုဝ်ၼႆ တေလႆႈထတ်းထွင်တေႃႇလွင်းတူၺ်း။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် NCA ၼႆႉ လီၵေႃႈယဝ်ႉ ၸႂ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလိုမ်းပႅတ်ႈပိူင်ပဵၼ် ဝၢႆးလင် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းဢဵၼ်ႈၵဵင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်မႃး ဝူၼ်ႉၸွမ်းလၢႆးၵဝ်ႇ လွၵ်းၵဝ်ႇ ပိူင် ၵဝ်ႇသေယဝ်ႉ တေလူင်းၼင်ႈၶိုၼ်းလၢႆး NCA တမ်ၼင်ႇႁူဝ်ပိူင်းယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈတေ ဢမ်ႇပဵၼ် ၵၢၼ်လႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးႁၼ်ၵၼ်မွၵ်ႈၼႆႉသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၵွၼ်ႇၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

3/7/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း