ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF

486

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢပ်ႈၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၵေႃႉ တၢႆတီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းၸုမ်း PDF ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/6/2021

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/6/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းပႃးတင်းၼမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ   ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၵေႃႉ ၵေႃႈၺႃးတီႉတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ/ မၼ်း တလေး၊ ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်းမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၽၢမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ် 4 ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း   PDF ဝႃႈၼႆ  ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းတႆး 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းသေၶႃႈႁႅမ်တၢႆတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိၼမ်ႉၶမ်း ၊ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတ ဢၢင်း 3 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ပီႈၼွင်ႉၸမ် ၵူၼ်းလူႉတၢႆၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ် 4 ၵေႃႉၼႆႉ   ၵႂႃႇတူၺ်းလဝ်ႉၵႆႇ (ကြက်ခြံ) ၸွမ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ ၽွင်းၶဝ်ဢွၵ်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇတေမႃးၶိုၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ မႃးၺႃးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢင်ဝဵင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးလိုပ်ႈလမ်းၶဝ်သေ ဢဝ်ၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇၽႃႇသဝ်လၵ်းၾႆး။ ၽွင်းလၵ်းၾႆးလူမ်ႉတဵင်ၵႃးၶဝ်တႄႉၶဝ်ဢမ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႃးသေလႅၼ်ႈပၢႆႈၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉလႆႈသေ ဢဝ်ၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ်။ ထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်တၢႆယဝ်ႉ။   ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း PDF ၼႆဝႃႇ။ တီႈတႄႉမၼ်း ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 4 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် ၼၢႆႇထုၼ်းၵျီႇ၊ ၼၢႆႇလၢႆး၊ သိၵ်ႉသူၺ်ႇ ၶဝ် 3 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တဢၢင်း ယူႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢဝ်တူဝ်ဝႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းတၢႆၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်မႃးၶၢပ်ႈတူဝ် တၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ