Tuesday, June 18, 2024

ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလႆယူႇၵတ်းယဵၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈတမ်းၸႂ်ဝႆႉဝၢင်းႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး။

Photo Mong Yaw- ၼႃႈၵၢတ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းယေႃ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶီႇၵႃးမႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈယႃႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းယေႃ ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊  လၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ငိုၼ်း မွၵ်ႈငိုၼ်း 60 သႅၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမႃးၶၢႆၵၢတ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁၼ်ယူႇမိူဝ်ႈၶဝ်မႃးပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉ။ ပိူၼ်ႈၵေႃႈထၢင်ႇဝႃႈ   ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၵူၺ်းယူဝ်ႉၼႆသေ ၸင်ႇဢမ်ႇတၵ်းသဵင်သင်ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ မီးၵႃးလမ်းၼိုင်ႈမႃးၵိုတ်းသေ ၶဝ်ႈလၵ်ႉဢဝ် ၶူဝ်းတၢင်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ဢဝ်ၾူၼ်းၸႃႉလီ ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ၵႃႈႁူဝ်သႅၼ်မၼ်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉၼႆဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢတ်ႉ(ဝႂ်) တိူမ်းငိုၼ်းၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ် ။ လႆႈငိၼ်းၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းလၢတ်ႈၼႄတႄႉ မွၵ်ႈငိုၼ်း 60 သႅၼ်ပၢႆၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းဢၼ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈလၵ်ႉဢဝ်ၾူၼ်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇယူႇ ၊ ပွၵ်ႈမႃးမီးဝႆႉတီႈႁိူၼ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ   ဝႃႈ ၼႆ။

တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃၼႆႉ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ပဵၼ်တီႈထုင်ႉလွတ်ႈလႅဝ်းၵတ်းယဵၼ်တီႈၼိုင်ႈလႄႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈ ၽေးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် ၸူဝ်ႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းသွၵ်ႈတဝ်၊ ၸူဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်မႃးၼႆႉ ဢမ်ႇလိူဝ်သေပၢင်ပွႆးၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ယင်းမီးၶူဝ်းႁၢႆဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးပဵၼ်ပွႆး ပဵၼ်လၢမ်း ပၢင်သွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ရူတ်ႉၶိူင်းၵူၼ်းမိူင်း ႁၢႆၵူႈတီႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼႆႉ မၼ်းၼမ်ႁႅင်း ၼႃႇၶႃႈ ယဝ်ႉ  တီႈမိူင်းယေႃၼႆႉ။ တေႃႇၼင်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းႁၢႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးသင်သေဢိတ်းယဝ်ႉ တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ”-  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ တင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼႆႉ  ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ  ။   ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ၵေႃႈ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်မႃးသေ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵေႃႈမီးၼမ်မႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇလင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်၊ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၵိၼ်း မႃးတႄႉတႄႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ထုင်ႉမိူင်းယေႃ မိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ) သိုၵ်း KIA -TNLA -MNDAA ၸိူဝ်းၼႆႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း